Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS BIZNESA VADĪŠANA (kopīgā)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana"

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas angļu valodā: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (MScM)

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
5

Prakse:
Nav

Lekciju norise:
Studijas tiek īstenotas moduļu veidā: 1. semestris – tiešsaistes studijas, 2. semestris – Kauņā (Lietuva), 3. semestris – Jelgavā (Latvija) un 4. semestris – maģistra darba izstrāde
 

Agr-Food

Mūsdienās cilvēki saskaras ar dažādiem izaicinājumiem lauksaimniecībā un pārtikas nozarē – mainīgi uztura paradumi, ierobežoti dabas resursi, arvien pieaugošas vajadzības pārtikas nodrošināšanai un citi. Šīs izmaiņas rada nepieciešamību pēc jauniem augsta līmeņa speciālistiem, kuri spēs nodrošināt patērētāju vajadzības, kā arī saglabāt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

 KO TU IEGŪSI?

Absolventi iegūst starptautiski atzītu un novērtētu kopējo trīs universitāšu diplomu un kvalitatīvas, darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un kompetences bioekonomikā, līderībā, uzņēmuma vadīšanā, finansēs un mārketingā, kas sagatavo speciālistus starptautiskai karjerai vadošajos lauksaimniecības un pārtikas nozaru uzņēmumos un organizācijās.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt starptautiskos uzņēmumos un iestādēs lauksaimniecības un pārtikas ražošanā un pārstrādē, bankās un finanšu aģentūrās, valsts un nevalstiskajās organizācijās, vides aizsardzības institūcijās, kā arī iesaistīties lauksaimniecības un pārtikas biznesa, agroresursu un vadīšanas starpnozaru pētījumos.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā gadā iegūsi visaptverošas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu teorijām un pētījumu metodēm vadībzinātņu nozarē, apakšnozarēs un starpnozarēs, kā arī jaunākajiem atklājumiem, tādējādi iegūstot izpratni par procesiem un likumsakarībām, kas nodrošina līdzsvaru starp uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. Šajā gadā attīstīsi spējas pielietot kompleksu problēmu risināšanas prasmes lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšanā,  kā arī apgūsi prasmes patstāvīgi izstrādāt, plānot un vadīt ilgtspējīgas biznesa stratēģijas uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai globālajā tirgū. Šajā gadā apgūsi tādus studiju kursus kā "Lauksaimniecības ekonomika un politika", "Pētījumu metodes", "Korporatīvā kultūra un cilvēkresursu attīstība", "Sadarbības (kooperācijas) vadība", "Agrobiznesa stratēģiskā vadība", "Vadības grāmatvedība un kontrole", "Finanšu vadība" un "Agrobiznesa plānošana un investīciju projektu novērtēšana".

Studiju turpinājumā gūsi padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un pārtikas aprites vērtību ķēdēm un to vadīšanu, kas stiprinās spējas integrēt multidisciplināru jomu zināšanas plašāku zinātnisko un praktisko pētījumu veikšanai. Studiju procesā attīstīsi efektīvas komunikācijas un tīklošanās prasmes, kas nodrošinās spējas organizēt un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, pārstāvēt uzņēmumu pārrunās, argumentēti diskutēt par sarežģītiem un/vai sistēmiskiem lauksaimniecības un pārtikas biznesa un bioekonomikas jautājumiem.

Šajā gadā apgūsi tādus studiju kursus kā "Starptautiskais mārketings lauksaimniecības un pārtikas biznesā", "Inovācijas pārtikas sistēmā", "Lauksaimniecības un pārtikas biznesa integrētā mārketinga komunikācija" un "Ražošana un piegādes ķēdes vadība agrobiznesā". Pēc šo kursu apguves studijas noslēgsies ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu, tādējādi apliecinot gan teorētisko zināšanu, gan metodisko un organizatorisko prasmju apguvi uzņēmējdarbības apakšnozarē un/vai lauksaimniecības un pārtikas jomu starpnozaru uzņēmējdarbības vadībā.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs vai komerczinībās un administrēšanā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citās izglītības jomās, jākārto iestājpārbaudījums.

Obligāti angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (jāuzrāda sertificētas institūcijas apliecinājums).

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

EkonomikaKomercdarbība un uzņēmuma vadība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte
Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
e-pasts: gunta.grinberga@lbtu.lv

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021