Skip to main content
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vakance LLU Padomes locekļa amats
Kontaktinformācija 28385842, 26196277
Kur sūtīt CV konkurss.padome@zm.gov.lv ar norādi “LLU padomes loceklis”.
Aktuāli līdz 2022-02-07
Apraksts

 

Zemkopības ministrija (reģ. Nr. 90000064161) izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) padomes locekļu amatiem  (piecas amata vietas, termiņš: četri gadi)

Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.
 • Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus. Vēlams doktora grāds.
 • Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
 • Darba pieredze, kas iegūta pēdējo desmit gadu laikā un nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu LLU padomes locekļa amata pienākumus:
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 • Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):
 • finanšu vadībā un auditā:
 • risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā:
 • starptautiskajā sadarbībā;
 • Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):
 • sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
 • komandas un iesaistīto pušu vadībā;
 • Pārmaiņu vadības pieredze.
 • Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
 • Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai.
 • Izpratne un vīzija par LLU attīstību;
 • Prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas).
 • Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
 • Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (B.2 līmenis) (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).

Kandidātu atbilstību LLU padomes locekļa amatam vērtēs  šādās kompetencēs: stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence), pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība.

Atlases noslēgumā visaugstāko vērtējumu guvušais kandidāts tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Valsts augstskolas padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 14.² pantā, pieejams https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.

Mēneša atlīdzība: atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar LLU akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam. 2021. gadā tas ir 1616 euro bruto.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija); motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:

iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);

iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.

kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru); aizpildītu amata pretendenta aptaujas lapu, kas pieejama Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē;

5.    kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās:

1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2. kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti novērtēs kandidāta atbilstību darbam LLU padomē. Kandidātiem, kuri tiks virzīti uz 2.kārtu, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kopsakarā ar LLU darbības prioritātēm. LLU attīstības stratēģija pieejama šeit: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti

3. kārtā  iekļuvušajiem kandidātiem  tiks vērtētas šajā sludinājumā norādītās  kompetences.

Saistītā informācija:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļa amata pretendentu vērtēšanas veidlapa

Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļa amata pretendentu nepieciešamo prasību un kompetenču vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas metodika

Nolikums par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu amatiem


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)  13.pantu, Zemkopības ministrija informē, ka:

1)    kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;

2)    kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Zemkopības ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000064161), kontaktinformācija: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981.