Pārlekt uz galveno saturu

Atjaunošanās studijām

Pārtrauktas studijas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) ir iespējams atsākt tikai tajās programmās, kuras konkrētā brīdī tiek īstenotas. Studiju atsākšana nav vienkāršs process, jo studiju programma mainās un nepārtraukti attīstās. Šī iemesla dēļ personai, kura atsāk studijas vēlākajos posmos, pastāv iespēja zaudēt kādu iepriekš apgūtu studiju laika posmu - semestri vai pat studiju gadu. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors kopā ar fakultātes Metodisko komisiju nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Pieteikšanās studijām

Termiņi: 

 1. Pieteikties studijām var līdz kārtējā semestra sākumam fakultātes dekanātā. Vēlams sazināties un vienoties ar dekanātu par atjaunošanos studijās reģistrācijas periodā augusta mēnesī. Lai uzzinātu studiju gada reģistrācijas perioda un studiju semestru sākumus, skatiet studiju gada iedalījumu.
 2. Izņēmuma gadījumā fakultātes dekāns ir tiesīgs atļaut pieņemt dokumentus no pretendentiem semestra laikā, tādā gadījumā sazinieties ar attiecīgās fakultātes dekanātu:
 • Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte (LPTF): 63005679; lptfdek@lbtu.lv
 • Meža un vides zinātņu fakultāte (MVZF): 63021619; mvzfdek@llu.lv
 • Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF): 63024662; vmfdek@lbtu.lv
 • Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (IITF): 63005705; iitfdek@lbtu.lv
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ESAF): 63020248; esafdek@lbtu.lv

Vieta: 

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz fakultātes dekanātā pretendentam personīgi vai pretendenta pilnvarotai personai vai arī jānosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā vai e-dokumentā.

Dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Akadēmiskā izziņa (ja studijas LBTU pārtrauktas pēc 2005. gada var pievienot sekmju izrakstu); diploms un tā pielikums, ja ir iegūta 1. līmeņa profesionālā augtākā izglītība;
 • Pases kopija;
 • Vārda un/vai uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija, ja tāda ir notikusi;
 • Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija.

Imatrikulācija

Lēmuma pieņemšana – lēmumu par imatrikulāciju pieņem programmas direktors un fakultātes metodiskā komisija saskaņā ar rektora rīkojumu.

Lēmuma paziņošana – par imatrikulāciju studiju vēlākajos posmos fakultātes lietvede paziņo personai, informējot par:

1.1. studiju līguma noslēgšanas termiņu;

1.2. finansiālo saistību izpildes termiņiem;

1.3. iesniedzamajiem dokumentiem studējošā personas lietas noformēšanai.

Ierašanās dekanātā personīgi:

 1. Studiju līgumu slēgšana norādītajā termiņā;
 2. Dokumentu iesniegšana studējošā personas lietas noformēšanai.

Atteikums imatrikulēt

Atteikuma gadījumā fakultātes dekanāta galvenā speciāliste lēmuma pamatojumu izsniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu atbilstošās fakultātes dekānam.