Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

  Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem iespējamiem pārkāpumiem:

LBTU amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vai cita prettiesiska darbība;

korupcija LBTU;

LBTU finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

LBTU izvairīšanās no nodokļu samaksas;

sabiedrības veselības apdraudējums LBTU;

pārtikas drošības apdraudējums LBTU;

būvniecības drošības apdraudējums LBTU;

vides drošības apdraudējums LBTU, tostarp rīcība, kas ietekmē klimata pārmaiņas;

pretradiācijas aizsardzības pārkāpums LBTU;

darba drošības apdraudējums LBTU;

sabiedriskās kārtības apdraudējums LBTU;

cilvēktiesību pārkāpumi LBTU;

LBTU pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;

LBTU pārkāpumi finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšana un cita nelikumīga rīcība, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;

LBTU nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pārkāpumi;

konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi LBTU;

pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā LBTU, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;

LBTU pārkāpumi transporta drošībā;

LBTU pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;

patērētāju tiesību aizsardzības pārkāpumi LBTU;

privātās dzīves un personas datu aizsardzības un tīkla un informācijas sistēmu drošības pārkāpumi LBTU.


Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija nav uzskatāma par trauksmes celšanu.


  Trauksmi ceļ:

nosūtot aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pieejama LBTU mājaslapā) uz e-pasta adresi trauksme@lbtu.lv;

elektroniski parakstīta dokumenta veidā, ar norādi, ka tas ir Trauksmes cēlēja ziņojums, nosūtot to uz oficiālajām LBTU kontaktadresēm;

pašrocīgi parakstīta iesnieguma veidā, ar norādi, ka tas ir Trauksmes cēlēja ziņojums, nosūtot to uz LBTU pasta adresi;

var izteikt mutvārdos, trauksmes celšanas atbildīgajai personai, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;

Trauksmes cēlēja ziņojums ir parakstīts dokuments, tam un tā izskatīšanas dokumentiem ir ierobežotas pieejamības statuss. Iesniedzēja dati tiek pseidonimizēti.

  Papildu informācija:

www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes celšanas likums https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums

Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums