Pārlekt uz galveno saturu

Senāts

Senāts ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas, saskaņā ar LBTU Satversmi, apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības sfēras.

Senātu ievēlē Konvents uz trim gadiem. 

Senāta darba vadīšanai senatori uz Konventa pilnvaru laiku ievēlē Senāta priekšsēdi un vietnieku. Šajos amatos ievēlē ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas un tajos nevar būt rektors vai prorektors. 

Senāta priekšsēdis (vietnieks) plāno un vada Senāta sēdes, organizē izskatāmo jautājumu sagatavošanu, kontrolē Senāta lēmumu izpildi.

Senāta sekretārs izziņo Senāta sēdes un to darba kārtību, sēdēs veic senatoru reģistrāciju, protokolē sēdes, pavairo un izsūta senatoriem un struktūrvienībām lēmumprojektus un lēmumus, sagatavo sēžu protokolu izrakstus, kārto lietvedību.

Senātu sasauc vismaz sešas reizes gadā. Izņēmumi iespējami ar īpašu Senāta lēmumu. Senāta darba kārtība un apspriežamo lēmumu projekti izziņojami vai publicējami iepriekšējā nedēļā pirms Senāta sēdes.

Senāta sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse no senatoriem. Lemjot par Padomnieku konventa locekļu ievēlēšanu, goda nosaukumu piešķiršanu, izvirzīšanu valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanai un ierosinājumu Ministru kabinetam atcelt rektoru no amata senatori balso aizklāti. Aizklātu balsojumu var pieprasīt arī citos gadījumos, ja par to atklāti balsojot nobalso vismaz puse no klātesošajiem senatoriem. Balsojot lēmumu pieņem ar vairāk kā pusi klātesošo senatoru balsīm, ja atsevišķi normatīvie akti neprasa citu balsošanas kārtību. 

Senāta sēdes ir atklātas. Sēde vai sēdes daļa ir slēgta, ja to pieprasa ne mazāk kā puse klātesošo senatoru. Senāta lēmums, ja lēmumā nav noteikts citādi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.  Senāta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LBTU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Senāta nolikumu apstiprina un groza LBTU Konvents. 


Padomes

Zinātnes padome

LBTU Zinātnes padome ir zinātņu nozaru un apakšnozaru pārstāvības institūcija, kas koordinē zinātnisko darbu universitātē.

Padomi vada zinātņu prorektors, padomes priekšsēdim ir vietnieks, tās tehnisko darbu organizē padomes sekretārs.

Padomi veido zinātņu un studiju prorektori, zinātnes un projektu attīstības centra vadītājs, katras fakultātes un zinātniskā institūta padomes deleģēts pārstāvis, citi LBTU struktūrvienību ieteiktie pārstāvji, kuru darbība saistīta ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmiju, Latvijas Zinātnes padomi u.c. zinātniskajām institūcijām. Padomes personālsastāvu apstiprina Senāts. 

Zinātnes padome

Padomes galvenie pienākumi ir zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana.

Padomes funkcijas ir pārraudzīt LBTU zinātniskās stratēģijas izstrādi un realizāciju, zinātnes attīstības procesu, zinātnes attīstībai paredzētā finansējuma izlietojumu, promocijas procesu īstenošanu, kā arī profesoru padomju darbu. 

Padomes sēdes notiek studiju gada laikā katra mēneša pēdējā trešdienā izņemot jūniju, jūliju un decembri. Nepieciešamības gadījumā pēc zinātņu prorektora vai vismaz piecu padomes locekļu rakstiska pieprasījuma, var sasaukt ārkārtas sēdi.

Padome ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vismaz puse tās locekļu. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Var notikt aizklātais balsojums, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

Strīdus gadījumā zinātņu prorektors vai ¼ no Padomes sēdē klātesošajiem ir tiesīgi pieprasīt jautājuma izskatīšanu un izlemšanu Senātā.

Padomes locekļiem ir tiesības ierosināt izskatīšanai padomē jebkuru ar zinātnisko darbību vai padomes darba plānošanu saistītu jautājumu, iesniegt savus lēmumu projektus izskatāmajos jautājumos. 

Studiju padome

Studiju padome pārzina un risina studiju organizācijas koordinācijas, kā arī mācībspēku sagatavošanas un kvalifikācijas jautājumus.

Padomi vada studiju prorektors, tās tehnisko darbu organizē padomes sekretārs.

Studiju padomi veido studiju un zinātņu prorektori, visu fakultāšu dekāni vai prodekāni pēc dekānu rakstiska pilnvarojuma, Studiju centra vadītājs un viņa vietnieks, LBTU Fundamentālās bibliotēkas vadītājs, Starptautiskā sadarbības, Valodu, Sporta un Mūžizglītības centru vadītāji un četri LBTU Studējošo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji. Studiju padomes personālsastāvu apstiprina Senāts.

Studiju padome

Studiju padome izstrādā, izskata un iesniedz LBTU Senātam apstiprināšanai dokumentu projektus, izvērtē fakultāšu dekānu pārskatus par studiju organizācijas un citiem jautājumiem, organizē Valodu un Sporta centru akadēmiskā personāla vēlēšanas, apstiprina ikgadējās LBTU Akadēmiskās konferences tematiku, lemj par studiju un metodiskā darba jautājumiem veltītu LBTU konkursu nolikumiem un organizēšanas kārtību, kā arī pilda citus Senāta uzticētos pienākumus un  pēc mācībspēku vai studentu ierosinājuma padome izskata dažādus ar studijām saistītus jautājumus un iesniedz lēmumu projektu Senātam, ieteikumus fakultātēm, vai LBTU struktūrvienībām.

Studiju padomes sēdes notiek studiju gada laikā katra mēneša pēdējā trešdienā izņemot jūniju un decembri. Nepieciešamības gadījumā, pēc studiju prorektora, vai vismaz piecu padomes locekļu rakstiska pieprasījuma, var sasaukt ārkārtas sēdi.

Padome ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vismaz puse tās locekļu. Savas kompetences ietvaros padome ir tiesīga pieņemt rekomendējošus lēmumus (ieteikumus) jautājumos, kuros galīgo lēmumu pieņem Senāts, kur lēmumu pieņemšanai nepieciešams vienkāršs klātesošo padomes locekļu balsu vairākumus un saistošus (galīgus) lēmumus, kuriem nav nepieciešams izskatīšana augstākā instancē, kur lēmumu pieņemšanai nepieciešamas ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo padomes locekļu balsīm. 

Studiju prorektoram, kā arī vienai ceturtdaļai padomes locekļu, ir tiesības pieprasīt jebkura ar studijām saistīta jautājuma izskatīšanu Senātā.