Pārlekt uz galveno saturu

Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs

Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs

Vīzija: Latvijas gaišās nākotnes pamatā ir tehnoloģiskās inovācijas un zinātnes attīstība.

Misija: centrs palīdz klientiem, partneriem un sabiedrībai augt un attīstīties, izmantojot lietišķās zinātnes pētījumu rezultātus.

Centra stratēģija: mēs ietekmējam attīstību, izmantojot izcilus zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus.

The Bioeconomy starts here!

Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra pamatuzdevumi:

  • attīstīt zinātnisko institūciju un bioekonomikas nozaru uzņēmēju, t.sk. zemnieku un meža īpašnieku produktīvu sadarbību, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus zināšanu pārnesei un komercializācijai (zināšanas – inovācijas – uzņēmējs);
  • rīkot seminārus un konferences, lai atvieglotu zināšanu nodošanu; organizēt veicināšanas pasākumus, kuru mērķis ir izplatīt un nodot pētījumu rezultātus citām valstīm un starptautiskos tirgos. Tas vairos Latvijas atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas mērogā, jo īpaši Baltijas un Skandināvijas reģionā.
  • veicināt komunikāciju un sapratni starp zinātnieku aprindām un plašāko politikas veidotāju auditoriju, plašsaziņas līdzekļiem un plašu sabiedrību, palīdzot zinātniekiem labāk informēt un iepazīstināt ar savu darbu un atbalstot zinātnisko informāciju, publikācijas un plašsaziņas līdzekļus.

Šie pasākumi izpaudīsies kā projekti, pētījumi, sadarbības tīklu veidošana un apmaiņas, sabiedriski pasākumi un ierosmes, balvas, aptaujas un datu apkopošana. Daudzos gadījumos tie ietvers arī starptautiskas partnerības ar trešo valstu organizācijām.

PAR MUMS

Ilgtspējīga bioekonomika

Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 ilgtermiņa mērķis ir attīstīt Latvijā uz zinātnes atziņām balstītu bioekonomiku, apvienojot zinātni, uzņēmējdarbību un citas ieinteresētās puses, lai izmantotu jaunas pētniecības iespējas, risinot sociālas, vides un ekonomikas problēmas: pieaugošu pieprasījumu pēc drošākas, veselīgākas, kvalitatīvākas pārtikas un pēc atjaunojamo bioresursu ilgtspējīgas izmantošanas un ražošanas; draudi lauksaimniecības un zivsaimniecības ražošanas ilgtspējībai un drošībai; pieaugošais pieprasījums pēc augstas kvalitātes pārtikas, ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku un piekrastes apstākļus un reakciju uz specifiskām patērētāju vajadzībām uztura ziņā.

Bioekonomika ir mūsdienīga un ilgtspējīga saimnieciskās darbības forma, kuras pamatā ir bioloģisko resursu, piemēram, augu, dzīvnieku un mikroorganismu efektīvā izmantošana, pielietojot inovatīvas metodes. Bioekonomika aptver visas rūpniecības un ekonomikas nozares, kurās izmanto atjaunojamos bioloģiskos resursus, lai ražotu produktus un sniegtu pakalpojumus, izmantojot inovatīvas bioloģiskās un tehnoloģiskās zināšanas un metodes. Tā ietver visas nozares, kas ražo, apstrādā un izmanto bioloģiskos resursus, piemēram, lauksaimniecību un mežsaimniecību, enerģētiku, zivsaimniecību un akvakultūru, ķīmisko rūpniecību, farmaceitisko un kosmētikas rūpniecību, pārtikas rūpniecību, būvniecību, papīra un tekstilrūpniecību, vides aizsardzību.

Ilgtspējīga bioekonomika -  21. gadsimta lielāko problēmu risināšanas pieeja

Inovācijas un zināšanu attīstība bioloģisko resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un izmantošanā sniegs pamatu jauniem, ilgtspējīgiem, drošiem, ekoloģiski efektīviem un konkurētspējīgiem produktiem lauksaimniecības, zivsaimniecības, lopbarības, pārtikas, veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. Saskaņā ar Eiropas stratēģiju attiecībā uz zinātnēm par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs palielināt Eiropas lauksaimniecības un biotehnoloģijas, sēklu ražošanas un pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju MVU, konkurētspēju, tajā pat laikā uzlabojot sociālo labklājību.

Pētniecība par pārtikas un dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu saistītām slimībām, pārtikas izvēli un pārtikas un uztura ietekmi uz veselību palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) un infekcijas slimības (piem., transmisīvā sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pašreizējās politikas un noteikumu īstenošanā un nākamās politikas un regulējuma formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

SADARBĪBAS PARTNERI

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

LBTU SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Dārzkopības institūts

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"

Agroresursu un ekonomikas institūts

Zemgales plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

CENTRA PAKALPOJUMI

Konsultācijas:

Tēmas:  augsnes un zeme; augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana; dzīvnieku produktivitāte; mežs un mežkopība; pārtikas drošība; koksnes materiāli; vides kvalitāte; hidrotehniskās būves; ūdens resursi un hidroloģija; citas tēmas.

Apmācības:

Izstrādājam klienta (juridiskās personas) prasībām atbilstošus apmācību programmas bioekonomikas nozarēs.

PĒTNIECĪBA

Projekti

Pētniecība maziem un vidējiem uzņēmumiem: atbalsts nelielām MVU grupām, lai risinātu kopējas vai līdzīgas tehnoloģiska rakstura problēmas.

Pētniecība MVU apvienībām: atbalsts MVU apvienībām un MVU grupām, lai izstrādātu risinājumus problēmām, kas kopējas daudziem MVU uzņēmumiem konkrētās rūpniecības nozarēs vai vērtības veidošanās posmā.

Publikācijas (saraksts top!)

Vienam atkritums, otram izejviela – bioekonomika. Mārtiņš Andžs, Sanita Reinerte, Andris Vēveris, Ramūnas Tupčiauskas, Jānis Āboliņš, Jānis Grāvītis. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Jelgava, 2017. 40. lpp. ISBN 9789934863226.Publikācijas

Vasilevska D., Rivza B. Green Entrepreneurship as a Factor of Sustainable Economic Development in  Baltic States. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018.

Publikācijas pieejamas LBTU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

Vieslektori

Studentu zinātniski-pētnieciskie darbi bioekonomikas jomās