Pārlekt uz galveno saturu

Konvents

Konvents saskaņā ar LBTU Satversmi ir augstskolas personāla pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija.

Konvents pieņem un groza LBTU Satversmi, ievēlē LBTU Senātu un atceļ tā locekļus, ievēlē un atceļ LBTU rektoru, ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu un atceļ tās locekļus, noklausās Senāta, rektora un Akadēmiskās šķīrējtiesas pārskatus, apstiprina un groza Konventa ievēlēšanas, rektora ievēlēšanas un atcelšanas, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus, izskata un izlemj LBTU darbības un attīstības konceptuālus jautājumus.

Konventu 200 cilvēku sastāvā uz trim gadiem ievēlē LBTU struktūrvienības, aizklāti balsojot, šādā sastāvā:

  • 140 akadēmiskā personāla pārstāvji;

  • 40 studējošo pārstāvji;

  • 20 vispārējā personāla pārstāvji.  

Konventu sasauc Senāts vai rektors ne retāk kā reizi gadā. Ārkārtas Konventu sasauc, ja to pieprasa LBTU Padomnieku konvents, rektors vai ne mazāk kā divas trešdaļas no Konventā pārstāvēto studējošo skaita, vai viena trešdaļa fakultāšu ar savas domes lēmumiem.

Konventa sasaukšanas dienu izziņo vismaz divas nedēļas iepriekš. Apspriežamos projektus un materiālus publicē vai izziņo vismaz nedēļu pirms Konventa sasaukšanas dienas. 

Konvents lēmumus pieņem atklāti balsojot, izņemot rektora vēlēšanas, kur balsošana notiek aizklāti. Konventa lēmumi ir pilntiesīgi, ja sēdē piedalās vismaz puse, bet rektora vēlēšanās - vismaz divas trešdaļas no Konventa reģistrētā sastāva. Lēmums skaitās pieņemts, ja par to balso vairāk nekā puse no klātesošajiem Konventa locekļiem.

Ja Konventa loceklis nevar ierasties uz Konventa sēdi, viņš var pilnvarot pārstāvēt sevi šajā sēdē citu tās pašas personāla grupas pārstāvi. Pilnvaru apstiprina struktūrvienības (studējošajiem – fakultātes studentu pašpārvaldes) vadītājs, to pirms sēdes iesniedz Konventa vadībai.

Konventa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt LBTU Akadēmiskajā šķīrējtiesā.