Pārlekt uz galveno saturu

LBTU pētījumi klimata pārmaiņu un vides saglabāšanas jomā

  1. SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU (SEG) EMISIJAS UN OGLEKĻA PIESAISTE 

Valsts deleģētie uzdevumi:

Ikgadējā nacionālā SEG inventarizācijas ziņojuma sagatavošana (aprēķini lauksaimniecības sektoram) (saskaņā ar 12.12.2017. MK noteikumiem Nr. 737)

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana 2020. gadam (2020. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas papildināšana lauksaimniecības sektoram) (saskaņā ar VARAM deleģējumu)

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana 2021. gadam (2021. gada siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas papildināšana lauksaimniecības sektoram) (saskaņā ar VARAM deleģējumu)

Valsts finansētie pētniecības projekti:

1. Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju, kā arī un CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā (2018.-2020.g.)

2. Lauksaimniecības biomasas ilgtspējas novērtējums atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem (2019. g.)

3.Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanai (2017.- 2021. g.)

4. Lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisiju aprēķina metodiku aktualizācija samazināšanas pasākumu kvantitatīvai novērtēšanai (2018. g.)

5. Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana (2018.-2021.g.) (sadarbībā ar LVMI "Silava")

6. Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam (lauksaimniecības sektoranalīzes matemātiskā modeļa izstrāde, ieskaitot SEG emisiju modelēšanas bloku) (2017.-2021.g.)

7. Gaisa piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšana un sagatavošana no lauksaimniecības sektora par 2019. gadu (LVĢMC pasūtījums, 2021. gadā)

8. Gaisa piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšana un sagatavošana no lauksaimniecības sektora par 2020. gadu (LVĢMC pasūtījums, 2021. gadā)

9. Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai (Nr.17-00-A01620-000013) (sadarbībā ar LU, SIA Rītausma, SIA BOSC, SIA APKC) (2017.-2020.g.)

10. Efektīvu siltuma ieguves un apstrādes risinājumu izpēte segtajās platībās (Nr.18-00-A01612-000023) (sadarbībā ar LU, SIA Rītausma, SIA BOSC, biedrība Zemnieku Saeima, biedrība PTI, SIA APKC, LLKC, SIA InfoPols, ZS Skudriņas) (2018.-2023.g.)

11. Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu (Nr.18-00-A01620-000003) (sadarbībā ar LU CFI, ZS Mazkalniņi, SIA Ozone Tech) (2018.-2021.g.)

Starptautiskie pētniecības projekti:

1. Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē (Digital Global Biogas Cooperation) (DiBiCoo) (2019.- 2022.g.) Apvārsnis 2020 programmas projekts

2. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana auglīgu meliorētu organisko augšņu apsaimniekošanā Baltijas valstīs un Somijā (Demonstration of climate change mitigation potential of nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland (LIFE OrgBalt) (2019.- 2023.g.) LIFE programmas projekts

3. Ilgtspējīgu pilsētas transportēšanas sistēmu nodrošināšana viedajās pilsētas (Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTies) (RETRACT) (2017.-2019.g.) Era-Net LAC programmas projekts

4. Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā (Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap) (LegumeGap) (2019. g.) Era-Net SusCrop programmas projekts

5. Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā - daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā (LBTU kā apakšuzņēmums projektā BIO4ECO) (2016.-2020. g.)  Interreg Europe programmas projekts

6. Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (Climate Care Cattle Farming Systems) (CCCfarming) (2019.-2022.g.) Era-Net Cofund programmas projekts

7. Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai (Individual Mobility Budgets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction) (MyFairShare) (2021.-2024. g.) Era-Net Cofund programmas projekts

  2. PIELĀGOŠANĀS KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Valsts finansētie pētniecības projekti:

Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot izpratnes paaugstināšanos par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu gadam (ilgtspējīga augu aizsardzības sistēma – pašreizējās situācijas analīze, izaicinājumi un nākotnes risinājumi) (2021.-2023. g.) 

 

ES struktūrfondu finansētie pētniecības projekti:

Ilgtspējīga lauksaimniecības atlikumu pārstrāde: modulāra kaskādes atkritumu pārveidošanas sistēma (Sustainable up-cycling of agricultural residues: modular cascading waste conversion system) (UpWaste) (2020.-2023. g.) ERAF līdzfinansēts projekts

Starptautiskie pētniecības projekti:

1. Klimata izmaiņas lauksaimniecībā (Climate Change in Agriculture) (CLICHA) (2017.-2020. g.) Erasmus+ programmas projekts

2. Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (Climate Care Cattle Farming Systems) (CCCfarming) (2019.-2022. g.) Era-Net Cofund programmas projekts

3. Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia) (LIFE-IP LatViaNature) projekta Nr. LIFE19 IPE/LV/000010 (2020.-2028. g.) LIFE programmas integrētais projekts

4. Ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana augsnes bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai un vides, ekonomiskās un sociālās labklājības palielināšanai (Sustainable soil management to unleash soil biodiversity potential and increase environmental, economic and social wellbeing) (SOILGUARD) (2021.-2025.g.) Apvārsnis 2020 programmas projekts

5. Ēdamais apvalks no (skābo) sūkalu proteīna un bioloģiski aktīviem savienojumiem, un dabai draudzīgs vai biodegradējams iepakojums probiotiskā siera uzglabāšanai (2021.-2024.g.) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta projekts

  3. GAISA KVALITĀTE

Valsts deleģētie uzdevumi:

Ikgadējā gaisa piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšanas ziņojuma sagatavošana (aprēķini lauksaimniecības sektoram) (saskaņā ar 02.10.2018. MK noteikumiem Nr. 614)

Starptautiskie pētniecības projekti:

1. Ilgtspējīgu pilsētas transportēšanas sistēmu nodrošināšana viedajās pilsētas (Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTies) (RETRACT) (2017.-2019.g.) Era-Net LAC programmas projekts

2. Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai (Individual Mobility Budgets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction) (MyFairShare) (2021.-2024.g.) Era-Net Cofund  programmas projekts

  4. ŪDEŅU KVALITĀTE

Valsts finansētie pētniecības projekti:

Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā (2017.-2021.g.)

ES struktūrfondu finansētie pētniecības projekti:

1. Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga) (GURINIMAS) (2017.-2019.g.) INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma

2. Par Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanu un ieteikumu izstrādi upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai (2018.-2020.g.) INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma LBTU veic pētījumu projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) ietvaros

3. Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (Practical actions for holistic drainage management for reduced nutrient inflow to Baltic Sea) (NUTRINFLOW) (2015.-2019.g.) INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014. - 2020. gadam

4. Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) (WATERDRIVE) (2019.-2021.g.) INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma

Starptautiskie pētniecības projekti:

1. PONICS VET: Hidroponikas lauksaimniecības tehniķis (PONICS VET: Hydroponics Agricultural Technician) (2017.-2019.g.) Erasmus+ programmas projekts

2. Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status) GOODWATER IP Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (sadarbība ar LVĢMC un vēl 17 Latvijas partneriem) (2020.-2028.g.) LIFE programmas integrētais projekts