Pārlekt uz galveno saturu

Pāriešana no citas augstskolas

Ja persona ir studējusi kādā Latvijas augstskolā / koledžā un apguvusi programmas daļu vai ieguvusi 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, tad ir iespējams studijas uzsākt kādā no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) studiju programmām. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem, var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi.

Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

 PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

1. Pieteikties studijām var līdz kārtējā semestra sākumam fakultātes dekanātā. Vēlams sazināties un vienoties ar dekanātu par atjaunošanos studijās reģistrācijas periodā augusta mēnesī. Lai uzzinātu studiju gada reģistrācijas perioda un studiju semestru sākumus, skatiet studiju gada iedalījumu.

2. Izņēmuma gadījumā fakultātes dekāns ir tiesīgs atļaut pieņemt dokumentus no pretendentiem semestra laikā, tādā gadījumā sazinieties ar attiecīgās fakultātes dekanātu:

 • Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte (LPTF): 63005679; lptfdek@lbtu.lv
 • Meža un vides zinātņu fakultāte (MVZF): 63021619; mvzfdek@llbtu.lv
 • Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF): 63024662; vmfdek@lbtu.lv
 • Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (IITF): 63005705; iitfdek@lbtu.lv
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ESAF): 63020248; esafdek@lbtu.lv

 VIETA

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz fakultātes dekanātā pretendentam personīgi vai pretendenta pilnvarota personai vai arī jānosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā vai e-dokumentā.

 DOKUMENTI

 • pieteikums;
 • akadēmiskā izziņa (ja studijas LBTU pārtrauktas pēc 2005. gada var pievienot sekmju izrakstu); diploms un tā pielikums, ja ir iegūta īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā izglītība;
 • pases kopija;
 • vārda un / vai uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija, ja tāda ir notikusi;
 • iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija.

 IMATRIKULĀCIJA

Lēmuma pieņemšana – lēmumu par imatrikulāciju pieņem programmas direktors un fakultātes metodiskā komisija saskaņā ar rektora rīkojumu.

Lēmuma paziņošana – par imatrikulāciju studiju vēlākajos posmos fakultātes lietvede paziņo personai, informējot par:

1.1. studiju līguma noslēgšanas termiņu;

1.2. finansiālo saistību izpildes termiņiem;

1.3. iesniedzamajiem dokumentiem studējošā personas lietas noformēšanai.

Ierašanās dekanātā personīgi:

 1. studiju līgumu slēgšana norādītajā termiņā;
 2. dokumentu iesniegšana studējošā personas lietas noformēšanai.

 ATTEIKUMS IMATRIKULĒT

Atteikuma gadījumā fakultātes dekanāta galvenā speciāliste lēmuma pamatojumu izsniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu atbilstošās fakultātes dekānam.