Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu virzieni

Saskaņā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) attīstības stratēģiju 2023. - 2027. gadam, LBTU ir vadošā zinātnes universitāte bioekonomikas un saistīto nozaru inovāciju radīšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas jūras reģionā, sekmējot inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā Latvijas reģionu līdzsvarotas attīstības veicināšanai un sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

LBTU stratēģiskā specializācija un pētījumu virzieni 

 BIOZINĀTNES  (MOTO: ILGTSPĒJĪGA UN KLIMATGUDRA DABAS RESURSU PĒTNIECĪBA UN PĀRVALDE)

  • koncepcijas "Viena veselība" īstenošana un sugu mijiedarbības pētījumi klimata pārmaiņu kontekstā,
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšana agro - un meža biocenozēs, ekosistēmu aizsardzība un pakalpojumi,
  • bioekonomikas pamatresursu – zemes, augsnes, ūdens – pētījumi ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai un piesārņojuma mazināšanai,
  • tehnoloģiju izstrāde un adaptācija augstvērtīgas lauksaimniecības un meža produkcijas ieguvei, kā arī veterinārmedicīnā.

  INŽENIERZINĀTNES (MOTO: TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS ILGTSPĒJĪGAI UN KLIMATNEITRĀLAI RESURSU PĀRVALDĪBAI)

  • viedi materiāli un produkti,
  • tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai,
  • inovatīvi risinājumi aprites ekonomikas principu īstenošanai.

  SOCIĀLĀS ZINĀTNES (MOTO: ILGTSPĒJĪGAS BIOEKONOMIKAS UN VIEDAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PĒTNIECĪBA UN ADMINISTRĒŠANA)

  • zināšanu ietilpīgas bioekonomikas stratēģiskās attīstības un sociāli ekonomiskās ietekmes izpēte,
  • ilgtspējīgas un gudras teritoriālās attīstības iespēju izpēte,
  • vides atbildīgas uzņēmējdarbības konkurētspēja un sabiedrības attīstības mijiedarbības Biomedicīna, izpēte.