Pārlekt uz galveno saturu

Pamatstudijas

 

  Studiju programmas   Uzņemšanas un konkursa kritēriji   Dokumenti uzņemšanai   Vienotā pieteikšanās Latvija.lv   Uzņemšana ārpus konkursa   Iestājpārbaudījumi

 

 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte piedāvā plašas studiju iespējas, tostarp valstī unikālas studiju programmas. Augstskolā licencētas jaunas bakalaura studiju programmas studijām angļu valodā:

Studijām pieteikties var personas ar vidējo izglītību. Uzrādot sertificētas institūcijas apliecinājumu par angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī, un izpildot augstskolā noteiktās uzņemšanas prasības. Programmas angļu valodā tiek īstenotas tikai par maksu.

  LAI PIETEIKTOS PILNA UN NEPILNA LAIKA PAMATSTUDIJĀS VALSTS VALODĀ, JĀUZRĀDA DOKUMENTU ORIĢINĀLI

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Slēdzot studiju līgumus, fakultātē jāuzrāda iepriekš minēto dokumentu oriģinālus, no kuriem tiek izveidotas kopijas personas lietas noformēšanai saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 7. daļu.

  MAKSA PAR PIETEIKUMA REĢISTRĀCIJU

Maksa par pieteikumu studijām ir 40 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt uz vietas, uzņemšanas punkta kasē, maksājot skaidrā naudā vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Zināšanai! Reflektantiem, kuri veica pieteikšanos studijām vienotajā uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (VUPP IS), bet nenoslēdza studiju līgumu, papildus uzņemšanā piesakoties uz vakantajām studiju vietām, atkārtoti pieteikuma maksa nav jāveic. Reflektants uzrāda pieteikuma apliecinājumu no VUPP IS vai maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu.

  LBTU REKVIZĪTI PIETEIKUMA APMAKSAI

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts: LV08HABA0551041541190
Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

  UZŅEMŠANA ĀRPUS KONKURSA

* Ārpus konkursa pilna un nepilna laika studijās uzņem reflektantus, kuri izpildījuši iepriekš norādīto noteikumu prasības un ir:

 • LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR olimpiāžu, LR skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa pirmo triju vietu/pakāpju ieguvēji fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos un zinātņu nozarēs:
Fakultāte Mācību priekšmets Zinātņu nozares Laika periods
Ekonomikas un sabiedrības attīstības (ESAF) Ekonomika, Matemātika Dabaszinātnes, Sociālās zinātnes Pēdējo 3 gadu laikā
Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju (IITF) Fizika, Matemātika, Informātika Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Humanitārās un mākslas zinātnes (tikai studiju programmā "Dizains un amatniecība") Pēdējo 3 gadu laikā
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas (LPTF) Bioloģija, Ķīmija Dabaszinātnes, Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes (tikai studiju programmā "Lauksaimniecība") Pēdējo 3 gadu laikā
Meža un vides zinātņu (MVZF) Fizika, Matemātika, Bioloģija, Ģeogrāfija Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, Humanitārās un mākslas zinātnes (tikai studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana") Pēdējo 3 gadu laikā
Veterinārmedicīnas (VMF) Bioloģija, Ķīmija Dabaszinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes Pēdējo 3 gadu laikā
 • Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences – konkursa laureāti, kuri ieguvuši LBTU apliecinājumu pēdējo 3 gadu laikā;
Zinātņu nozares grupa Fakultāte, studiju programma Iegūtā vieta (pakāpe)
Dabaszinātnes ESAF, IITF, LPTF, MVZF 1., 2.
VMF 1.
Medicīnas un veselības zinātnes VMF 1.
Inženierzinātnes un tehnoloģijas IITF, MVZF 1., 2.
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes LPTF, MVZF 1., 2.
VMF 1.
Sociālās zinātnes ESAF 1., 2.
Humanitārās un mākslas zinātnes

IITF (studiju programmā "Dizains un amatniecība"),
MVZF (studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana")

1., 2.
 • LBTU fakultāšu organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar fakultāšu apliecinājumu;
 • Izpildījuši izglītības kvalitātes prasības (vidējā atzīme LBTU noteiktajos obligāto prasību mācību priekšmetos 7 un augstāk) un saņēmuši tehnikuma/profesionālās vidusskolas un LBTU apliecinājumu par iespēju iegūt valsts finansētu studiju vietu tehnikuma/profesionālās vidusskolas absolvēšanas gadā.
 • Latvijas Republikas pilsoņi, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, beidzoties dienesta termiņam, ne vēlāk kā divu gadu laikā kopš atvaļināšanas rezervē un pretendē studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības posmu studiju programmās.

  UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM(BUDŽETA) VIETĀM, JA STUDIJAS NOTIEK VALSTS VALODĀ, LBTU VAR PRETENDĒT

 • LR pilsonis vai nepilsonis;
 • Eiropas Savienības pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis, Šveices Konfederācijas pilsonis vai Eiropas Kopienas pastāvīgais iedzīvotājs ar derīgu uzturēšanās atļauju, pie noteikuma, ja ievērotas LBTU uzņemšanas prasības.

Ārvalstnieki, kuri nevar pretendēt uz valsts finansētajām studiju vietām, piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem saskaņā ar uzņemšanas prasībām.

Lai reflektants, kurš ieguvis izglītību ārvalstīs, varētu pieteikties studijām, izglītības dokumenti jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) to ekspertīzei, bet konkursa kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic LBTU. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants.

  VALSTS CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI(CE) UN GADA ATZĪMES (GA) UZŅEMŠANAI PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS:

 • LBTU noteiktajos obligātajos Valsts centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā ir sekmīgs vērtējums. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795. Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā;
 • fakultātes noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā ir sekmīgs CE vērtējums vai sekmīga (ne zemāka par 4 ballēm) vidējās izglītības atestāta/diploma gada atzīme (GA);
 • sekmīga GA latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un fakultātes noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā - personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ja ir atbrīvojums no CE kārtošanas;
 • centralizēto eksāmenu uzskata par sekmīgu, ja tā kopvērtējums procentos ir vismaz 5 (pieci).

  OBLIGĀTOS VALSTS CENTRALIZĒTOS EKSĀMENUS (CE) LATVIEŠU VALODĀ, SVEŠVALODĀ UN MATEMĀTIKĀ VAR AIZSTĀT ATESTĀTA / DIPLOMA GADA ATZĪMES TIKAI GADĪJUMĀ, JA:

 • vidējā izglītība iegūta pirms 2004. gada; 
 • ir atbrīvojums no centralizētajiem eksāmeniem;
 • izglītība iegūta ārvalstīs.

Ja vidējā izglītība jau iegūta, katru gadu ir iespēja pieteikties Centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai tajās augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru. Atestātā neesošo vai nesekmīgo, uzņemšanai nepieciešamo atestāta/diploma GA var aizstāt ar sekmīgi (ne zemāku par 4 ballēm) nokārtotu LBTU sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu. Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem LBTU Mūžizglītības centrā.

Ja absolvēta koledža vai cita augstskola. Studijas LBTU vecākos kursos var turpināt arī vairāku koledžu un augstskolu absolventi, ja viņu iegūtā izglītība atbilst prasībām, kuras nosaka savstarpējās sadarbības līgums vai fakultātes domes lēmums. Pieteikties studijām var līdz kārtējā semestra sākumam fakultātes dekanātā. Vēlams sazināties un vienoties ar dekanātu par atjaunošanos studijās reģistrācijas periodā augusta mēnesī. Lai uzzinātu studiju gada reģistrācijas perioda un studiju semestru sākumus, skatiet studiju gada iedalījumu.

Vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2024./2025. studiju gadam elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā www.latvija.lv. 

  PRIEKŠROCĪBAS VIENOTAJĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMĀ:

 • iespēja pieteikumu aizpildīt mājās;
 • uzrādīt dokumentus jebkurā, dzīvesvietai tuvākajā augstskolu uzņemšanas punktā;
 • par vienu maksu (40,- EUR) izvēlēties līdz pat 10 studiju programmām un 20 prioritātēm (kā atsevišķa prioritāte jānorāda budžeta, maksas, pilna, nepilna laika studiju vieta);
 • savām izredzēm tikt vienā vai otrā programmā var sekot līdzi e-pakalpojumā;
 • konkursa rezultātu saņemt SMS vai e-pastā.

  KĀ PIETEIKTIES STUDIJĀM VIENOTAJĀ SISTĒMĀ?

Pieteikties studijām varēsi elektroniski izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē, ierodoties uz vietas vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktiem.

Piesakoties elektroniski, vienā no norādītajiem uzņemšanas punktiem obligāti jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, lai operators varētu apstiprināt Tavu pieteikumu.

Ja nevari ierasties pats:

 • pilnvaro kādu citu personu, kura ieradīsies ar Tavu pilnvaru, savu pasi un Taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina);
 • notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja Tavai pilnvarotajai personai Tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

  KO NOZĪMĒ PRIORITĀŠU SISTĒMA?

Vienotajā pieteikumā studijām varēs norādīt līdz 10 studiju programmām un 20 prioritātēm no vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu studiju programmu piedāvājuma.
Katra prioritāte sastāv no: studiju programmas + studiju formas (pilna vai nepilna laika) + studiju finansējuma (budžeta vai maksas).
Programmas ir jāsakārto rindā prioritārā secībā - tātad kā pirmā prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā otrā prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle u.t.t.
Piemēram:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma

Finansējums

1. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne

LBTU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte

Datorsistēmas

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte

Datorzinātnes

LU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte

Datorvadība un datorzinātne

LBTU

Pilna laika

Maksas

5. prioritāte

Datorsistēmas

RTU

Pilna laika

Maksas

6. prioritāte

Datorzinātnes

LU

Pilna laika

Maksas

Atceries! Noteikti jāizvēlas studiju programma par maksu kā atsevišķa, zemāka prioritāte, un, neizturot konkursu uz budžeta vietu 1. kārtā, turpini piedalīties konkursa 2. kārtā, jo pēc līgumu slēgšanas var palikt brīvas arī budžeta vietas.

Ievēro! Sakārtojot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli, jo konkursa rezultātā iegūsi studiju vietu tikai vienā no prioritātēm.
Izmantojot prioritātes, konkursa rezultātu aprēķināšanā pēc noteikta algoritma, katram tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1 .prioritātes uz leju. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas vairs nevarēsi mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

  KĀ SAMAKSĀT PAR PIETEIKUMU?

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, reģistrācijas maksa ir EUR 40. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošu dokumentu.

Piesakoties elektroniski, samaksu var veikt:  

 1. Izmantojot portālā pieejamo maksāšanas iespēju ar internetbanku. Šādā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa.
 2. Izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to jebkurā veidā - bankā, pastā, citā internetbankā u. c. Šādā gadījumā, ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apliecinājums) par veikto maksājumu. Samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu uzrādīt dokumentus, reģistrācijas maksu varēs samaksāt uz vietas.

Piesakoties klātienē un uzrādot dokumentus augstskolas uzņemšanas punktā, samaksāt varēs uz vietas kasē ar skaidru naudu.

  KĀ NOTIEK KONKURSS?

Konkursa rezultātu aprēķināšana notiek informācijas sistēmā, - pēc noteikta algoritma tiek atrasta viena labākā iespējamā vieta no Tava prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta, sākot no saraksta 1.prioritātes uz leju.

Izturot konkursu, Tu saņem tiesības slēgt līgumu noteiktā studiju programmā. Pēc konkursa beigām savā elektroniskajā pieteikumā redzēsi statusu „Izturējis konkursu” pie vienas vai nevienas studiju programmas un teksta paziņojumu par tālāk veicamajām darbībām. Konkursa rezultātu saņemsi arī mobilajā tālrunī SMS veidā, bet e-pastā būs plašāka informācija par turpmāko procesu, tāpēc noteikti būtu jāiepazīstas ar informāciju savā e-pastā.

  KONKURSS UZ STUDIJU VIETĀM

Uzņemšanas konkurss norit, izvērtējot centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestāta vai diploma gada atzīmes fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos. Vairāk informācijas par konkursa vērtēšanas kritērijiem var uzzināt LBTU uzņemšanas noteikumos pamatstudijās.

Pēc eksāmenu rezultātu ievadīšanas (LBTU vienīgais eksāmens* ir zīmēšanā studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana") informācijas sistēmā notiek konkursa rezultātu aprēķināšana, kad pēc noteikta algoritma katram reflektantam tiek atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta.

Iestājpārbaudījums zīmēšana:

 • attālināta konsultācija zīmēšanā 2024. gada 24. jūlijā no plkst. 9:00 - 12:00. Sazinoties personīgi ar docenti Ivetu Lāčaunieci, e-pasts: iveta.lacauniece@lbtu.lv, bez maksas.
 • iestājpārbaudījums zīmēšanā 2024. gada 25. jūlijā (aizpildot/apstiprinot pieteikšanos studijām būs pieejami pārbaudījuma laiki), Valdekas pils, Rīgas iela 22, Jelgava, bez maksas. Pirms iestājpārbaudījuma obligāti būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Iestājpārbaudījumā jāzīmē klusās dabas uzstādījums, kas sastāv no ne vairāk kā 3 priekšmetiem. Zīmējums veicams ar parastajiem zīmuļiem uz A3 formāta papīra lapas. Molberti un papīrs tiks nodrošināti, bet var ņemt līdzi/izmantot arī savu papīru. Zīmuļus un dzēšgumiju vēlams ņemt līdzi.  Zīmējumā jāattēlo klusā daba ar uzkonstruētiem un izēnotiem diviem vai trim objektiem, kā arī jāattēlo uzstādījuma fons un krītošās ēnas. Darbs veicams 90 minūtēs. Vērtēšanas kritēriji - zīmējuma kompozicionālais izvietojums lapā, zīmējamo priekšmetu uzbūves izpratne un attēlošana zīmējumā, gaismu un ēnu attēlojums zīmējumā, perspektīvas efekta ievērošana zīmējuma uzbūvē un ēnošanā, zīmējuma grafiskais attēlojums.

Pēc konkursa beigām reflektants elektroniskajā pieteikumā redz statusu „Izturējis konkursu" pie vienas no prioritārā secībā sakārtotajām studiju programmām un teksta paziņojumu par tālāk veicamajām darbībām.

Konkursa rezultātus reflektantam nosūtīs kā ziņojumu uz e-pastu automātiski no sistēmas vai SMS uz pieteikumā norādīto mobilo telefonu.

Ievēro! Neizturot konkursu vai izturot konkursu zemākā no savām izvēlētajām prioritātēm, obligāti jāpiesaka dalība konkursa 2.kārtai, tā iegūstot vēl vienu iespēju izturēt konkursu un iegūt studiju vietu, vai arī uzlabot savu rezultātu, iegūstot studiju vietu augstākā prioritātē, tātad savā vēlamākajā studiju programmā.

  KAS NOTIEK PĒC REFLEKTANTU KONKURSA?

Ieskaitīšana studentu kārtā jeb imatrikulācija notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas, - reflektanti, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu, iegūst tiesības studēt par valsts finansējumu. Noteiktu studentu skaitu uzņem arī studijās par maksu.

Reflektantam, kurš konkursa kārtībā ieguvis tiesības studēt LBTU, noteiktā laikā jāierodas attiecīgajā fakultātē, lai reģistrētos studijām un noslēgtu studiju līgumu. 

Pretendenti, kuri LBTU Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā neierodas reģistrēties studijām savā fakultātē, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tiek izslēgti no konkursa.