Pārlekt uz galveno saturu

AGRĀRĀ UN REĢIONĀLĀ EKONOMIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
6
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija ekonomikā I un II daļa,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss. 

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, t.sk. izvēles kursi Zinātnisko rakstu sagatavošana, Lietišķās daudzvariāciju metodes, Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās metodes,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā, bez papildu prasībām,
  • maģistra grāds (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās, ar papildu prasībām (iestājeksāmens).

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr. oec. Dina Popluga
Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
E-pasts: dina.popluga@lbtu.lv
Tālrunis: +371 26754750

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021