Pārlekt uz galveno saturu

AINAVU ARHITEKTŪRA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) humanitārās un mākslas zinātnēs

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1600 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
1
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir radīt apstākļus, kas veicinātu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu jaunas paaudzes veidošanos arhitektūras zinātnē, kā arī radītu iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētnieciskā darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu doktora grādu arhitektūras zinātnē

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas:

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • pētījuma virziena speckurss, 
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs

  • pētniecība,
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, promocijas darba sagatavošana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds vai tam pielīdzināta augstākā izglītība ainavu arhitektūras, arhitektūras, pilsētbūvniecības vai telpiskās attīstības plānošanas jomā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asoc. profesore, Dr.oec. Ilze Stokmane
Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
E-pasts: ilze.stokmane@lbtu.lv
Tālrunis: 63005629

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 12/01/2021