Pārlekt uz galveno saturu

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Programma akreditēta:
20.12.2029.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1350 eur

Valsts finansētās budžeta vietas: 6
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir veicināt informācijas tehnoloģiju inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi informācijas tehnoloģiju inženierzinātnes apakšnozarē, kā arī nodrošināt Informācijas Tehnoloģijas fakultātes akadēmisko un zinātnisko personālu.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas:

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija informācijas tehnoloģijās.
  • pētījuma virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss,

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, promocijas darba sagatavošana un noformēšana.
  • pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • maģistra grāds vai tai pielīdzināta augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās, datortehnikā, elektronikā, telekomunikācijās, datorvadībā un datorzinātnēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs,
  • ja izglītība iegūta citā zinātņu nozarē, jānokārto iestājpārbaudījums.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Docents, Dr.sc.ing. Ivars Mozga
Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts
E-pasts: ivars.mozga@lbtu.lv
Tālrunis: 63005707

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava   
Tālrunis: 63005705
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
 

Pievienots 12/01/2021