Pārlekt uz galveno saturu

VETERINĀRMEDICĪNA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Doktora studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs

Programma akreditēta:
04.08.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 2200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
6
Valsts stipendijas apmērs – 140 eur

Programmas apjoms:
120 kredītpunkti (KP) (180 ECTS), no kuriem 30 KP - teorētiskās studijas, 90 KP - zinātniski pētnieciskais darbs

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Studiju programmas mērķis ir sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozares dažādajās apakšnozarēs, sagatavot starptautiskām veterinārmedicīnas prasībām atbilstošu jaunu zinātnieku paaudzi veterinārmedicīnas zinātnisko problēmu risināšanai un zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunošanai.
Apakšnozares: Morfoloģija, Fizioloģija, Patoloģija, Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija, Iekšķīgās slimības, Parazitoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna.

LBTU īstenotā veterinārmedicīnas augstākā izglītība ir pilnībā starptautiski atzīta, kas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmai un Veterinārmedicīnas fakultāte Jelgavā ir viena no vadošajām Eiropas valstu veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestādēm. Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā EAEVE starptautisko atzinumu ieguvusi līdz 2026. gadam.

 PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas: 

  • apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
  • pētījumu metodoloģija,
  • pētījumu virziena speckurss,
  • profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

  • pētniecība, 
  • ​​​​​​​pētījumu rezultātu prezentēšana,
  • pētījumu rezultātu publicēšana, t.sk. kurss Zinātnisko rakstu sagatavošana,
  • promocijas darba izstrādāšana un noformēšana.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • otrā līmeņa profesionālā vai tai pielīdzināta augstākā izglītība veterinārmedicīnā, veterinārārsta kvalifikācija vai tai pielīdzināma augstākā izglītība, kas iegūta ārvalstīs.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.med.vet. Aivars Bērziņš
Pārtikas un vides higiēnas institūts
E-pasts: aivars.berzins@lbtu.lv
Tālrunis: 63021946

Veterinārmedicīnas fakultāte
K. Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004
Tālrunis: +371 63024662
E-pasts: vmfdek@lbtu.lv
 

Pievienots 12/01/2021