Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana doktora studijās

Bilde 1
Bilde 2

Ja esi ieguvis maģistra grādu un vēlies paaugstināt savu konkurētspēju, pilnveidoties akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā, NĀC STUDĒT Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes doktora studiju programmās!

MK noteikumi Nr. 595 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"

Doktora studiju programmas izvēle

Līdz dokumentu iesniegšanai pretendents vienojas ar potenciālo promocijas darba vadītāju par promocijas darba vadīšanu un promocijas darba tēmu.

  IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
  • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);

Pretendents iesniedz maksājuma uzdevuma kopiju par reģistrācijas maksas (40 EUR) ieskaitīšanu LBTU kontā.

Piesakoties doktora studijām, jāuzrāda iepriekš minēto dokumentu oriģinālus, no kuriem tiek izveidotas kopijas personas lietas noformēšanai saskaņā ar Augstskolu likumu 46. panta 7. daļu.

Iestājpārbaudījumi