Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomika un reģionālā attīstība

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • ilgtspējīga reģionālā attīstība.
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
Kultūras resursu izpēte reģionu attīstības kontekstā, ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.geogr. Ženija Krūzmētra ,
Teritoriju mārketinga izpēte Dr.hist. Jānis Ķusis, Dr.geogr. Ženija Krūzmētra ,
Lauku kopienu izpēte Dr.sc.soc. Līga Paula
Ilgtspējīgas reģionu attīstības sociālie aspekti
Izglītības pētījumi
Prakses kopienu pētījumi
Lauku un pilsētu mijiedarbības izpēte Dr. oec. Dace Kaufmane, Dr. phil. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula , ,
Sociālo pakalpojumu attīstības iespēju izpēte lauku teritorijās Dr. oec. Dace Kaufmane, Dr. phil. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula , ,
Sabiedrības uztveres un vērtību paradigmas izpēte/ akcentēšana/pasākumi bioresursu izmantošanas veicināšanā Dr.geogr. Ženija Krūzmētra
Lauku tūrisma pētījumi Dr. oec. Dace Kaufmane
Dabas vērtību izpratne vides ētikas un bioētikas kontekstā Dr.phil. Gunārs Brāzma
Sociālās labklājības tendences lauku un pilsētu kopienās Dr.sc.soc. Jolanta Millere
Inovatīvās kapacitātes palielināšanas iespējas reģionu sociālekonomiskās attīstības kontekstā Dr.geogr. Ženija Krūzmētra
Bioresursus ražojošos un patērējošo nozaru konkurētspējas rādītāju analīze un attīstības iespēju izvērtējums Dr. oec. Kaspars Naglis-Liepa
Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā
Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā iegūstamo bioresursu ekonomiski pamatotas izmantošanas izvērtējums nacionālā/reģionālā/saimniecības līmenī un ilgtspējīgas izmantošanas iespēju izpēte
SEG emisiju izpēte lauksaimniecības nozarē, to samazināšanas potenciāla sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana
Lauksaimniecības attīstības un dažādošanas iespēju ekonomiskais izvērtējums un to nozīme Latvijas lauksaimniecības nozaru konkurētspējas paaugstināšanā Dr. oec. Līga Proškina
Starpnozaru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, ražošana un pārstrāde) pētījumi par konkurētspēju un tās paaugstināšanas risinājumiem
Bioresursu ekonomiskās un sociālās vērtības izpēte reģionu, tautsaimniecības nozaru griezumā
Lauksaimniecības dzīvnieku ekonomisko slimību ekonomiskā ietekme uz lopkopības attīstību Latvijā
Reģionu sociālekonomiskās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē Mg.oec. Baiba Mistre
Iedzīvotāju ienākumu dažādība, sociālā drošība
Kapitālsabiedrību pašlikvidācija un likvidācija maksātnespējas procesa ietvaros - grāmatvedības uzskaites, pārskatu sagatavošanas un nodokļu jautājumi Mg.oec. Laila Kemlere
Grāmatvedības uzskaites, finanšu pārskatu sagatavošanas un nodokļu aprēķināšanas un piemērošanas jautājumi kapitālsabiedrībās
Budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaite un finanšu pārskatu sagatavošana
Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu darbības efektivitāte Mg.oec. Aino Soopa
Iekšējais audits Dr.oec. Romēna Šulca
Risku vadība
Nodokļu politika Dr.oec. Inguna Leibus
Pašnodarbināto personu sociālā apdrošināšana
Zemnieku saimniecību un pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi
Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana sabiedrības kvalitātes paaugstināšanai Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka
Ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeļa (stratēģijas) darbības analīze
ES struktūrfondu izmantošanas pieredze un izvērtējums Zemgales reģiona novados un pašvaldībās
Latvijas lauku saimniecību kapitāla struktūras un riska izvērtējums
Kopfinansēšanas kā inovatīvas un alternatīvas finansēšanas platformas perspektīvas Latvijā Dr.oec. Gunita Mazūre
Krājaizdevu sabiedrību kā kreditēšanas paplašināšanas instrumenta attīstība
Banku un nebanku kreditēšanas tendences Latvijā
Valsts tiešā atbalsta pasākumi lauksaimniecības un lauku attīstībai Latvijā