Pārlekt uz galveno saturu

ĢEOINFORMĀTIKA UN TĀLIZPĒTE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, Transporta loģistika, Zemes telpiskajā administrēšana un Krīžu pārvarēšanas telpiskā organizēšana

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu maģistra grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
28.06.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1300 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
20

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava - ceturtdiena un piektdiena

ĢEOINFORMĀTIKA UN TĀLIZPĒTE

Mūsdienās dažādās tautsaimniecības nozarēs pieaug pieprasījums pēc augstākā līmeņa inženieriem. Šiem speciālistiem ir jābūt spējīgiem liela apjoma datus ne tikai iegūt, bet arī tos apkopot un analizēt. Būtisku pienesumu tautsaimniecībai dod speciālisti, kuri pārzina ģeoinformātikas un tālizpētes jomas pielietošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

 KO TU IEGŪSI?

Kļūsi par augstas kvalifikācijas inženieru zinātniskajam un pedagoģiskajam, kā arī profesionālajam un vadošajam darbam ģeoinformātikas un tālizpētes jomā. Spēsi orientēties zinātniskajos pētījumos un būsi kompetents risināt ar lauksaimniecības un mežsaimniecības ģeoinformatīvo nodrošinājumu, zemes telpisko administrēšanu un krīžu pārvarēšanas telpisko organizēšanu saistītos zinātniskos un praktiskos jautājumus

 KARJERAS IESPĒJAS?

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus inženierus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ģeoinformātikas un tālizpētes jautājumu risināšanu.

 ZEMES PĀRVALDĪBAS UN ĢEODĒZIJAS KATEDRAS VADĪTĀJAS VIVITAS PUĶĪTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Ģeoinformātikas un tālizpētes speciālisti veicinās straujāku attīstību visās nozarēs

Ģeoinformātikas un tālizpētes inženieri pielieto dažāda veida mērinstrumentus un bezpilota gaisa kuģus, lai iegūtu digitālus datus par apkārtējo vidi, izveidotu datu hierarhijas un sistēmas un nodrošinātu to kvalitāti. Viņi nosaka datu pielietojamības atbilstību konkrētai tematikai vai uzdevumiem, kā arī risina praktiskus un analītiskus uzdevumus datorizētā vidē. Viedo tehnoloģiju pielietošana tautsaimniecībā veicina kvalitatīvas un prasībām atbilstošas vides (telpiskās) informācijas pieejamību dažādās nozarēs, turklāt, izglītojot speciālistus, kuri ir prasmīgi šo tehnoloģiju izmantošanā, tajās būs iespējama straujāka attīstība. Mūsdienās trūkst kvalificētu ģeoinformātikas speciālistu, tāpēc šim nolūkam izveidota profesionālā bakalaura studiju programma. Tā ir starpdisciplināra, un studentiem jau sākotnēji tiek piedāvāts multidisciplinārs skatījums uz tālāku zināšanu pielietojumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs, transporta loģistikā, zemes ierīcībā un mērniecība, ģeodēzijā, ainavu arhitektūrā, vides zinātnē vai citās dabas un inženierzinātnēs, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz trīs gadi (120 KP).

Papildus prasības:

  • citu studiju virzienu absolventi ar izziņu* no darbavietas, kas apliecina profesionālo darba pieredzi ar attiecīgo izvēlētās maģistra studiju programmas specializāciju saistītā jomā.

    *- Izziņā norāda ieņemamo amatu, darba stāžu un darba pienākumu aprakstu.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Vieslektors, Mg.sc.ing. Aivars Ratkevičs
Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts 
E-pasts: aivars.ratkevics@lbtu.lv
Tālrunis: 63026152

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021