Pārlekt uz galveno saturu

CILVĒKRESURSU VADĪBA (bija Karjeras konsultants)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais maģistra grāds cilvēkresursu vadībā un karjeras konsultanta kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
16

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Profesionālā maģistra studiju programma

Ja meklējat dziļu un starpdisciplināru izpratni par karjeras konsultēšanu cilvēkresursu vadībā organizācijām un cilvēkiem publiskajā un nevalstiskajā sektorā un kā veicināt viņu talantus un profesionālo sniegumu, tad cilvēkresursu vadība ir īstā programma, ko studēt. Karjeras konsultēšana cilvēkresursu vadībā ir nepārtraukts radošs ceļojums, kas veido indivīda profesionālo ceļu un izaugsmi daudzveidīgajā darba pasaulē. 

 KO TU IEGŪSI?

Studiju programma nodrošina uz studentu vērstu pieeju studiju procesam, kas ļauj attīstīt teorētiskās un empīriskās zināšanas, prasmes un kompetenci mūsdienu karjeras konsultēšanas un atbalsta padziļinātai analīzei cilvēkresursu vadības procesos karjeras un dzīves plānošanas jautājumos.

Studētgribētājiem tiek piedāvāts interaktīvs studiju process: auditorijnodarbības, organizētus izbraukumus, e-studiju iespējas, problēmu risināšanas seminārus, diskusijas un vieslekcijas. Studenti iegūs zināšanas, prasmes un kompetence par mūsdienu tendencēm karjeras konsultēšanā cilvēkresursu vadībā un komunikāciju karjeras attīstības atbalstā, kas veidos spēcīgu pamatu jūsu turpmākajai karjerai jebkurā nodarbinātības jomā, kas ir cieši saistīts ar cilvēkkapitāla un cilvēkresursu izvērtēšanu.

Mūsu absolventiem ir zināšanas par cilvēkresursu vadības procesiem darba tirgū; karjeras attīstības un konsultēšanas teorijām un pieejām, profesionālo ētiku un saskarsmi karjeras atbalsta sniegšanā, karjeras pakalpojumu organizēšanu un vadīšanu, kā arī sociālo pētījumu metodoloģiju un pētījumu organizēšanas principiem.

Mūsu absolventi spēj apzināt karjeras plānošanas un vadības problēmas indivīda, organizāciju un valsts pārvaldes jomā, izvēlēties to pētīšanai atbilstošas socioloģiskās koncepcijas un metodoloģijas, rast risinājumus atbilstoša karjeras atbalsta procesa organizēšanai un pakalpojumu sniegšanai cilvēkresursu vadības problemātikā ilgtspējīgas sociālās attīstības kontekstā, organizēt un veikt pētījumus cilvēkresursu vadībā, novērtēt pētījumu rezultātus atbilstoši teorētiskajām koncepcijām un pielietot rezultātus karjeras atbalsta politikas izstrādē un plānošanā cilvēkresursu vadībā organizāciju un valsts pārvaldes jomā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Studiju programmas absolventi strādā un veido veiksmīgu karjeru visdažādākajās jomās, piemēram, izglītībā, pētniecībā, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajos dienestos, personāla vadībā, privātās institūcijās, t.sk., arī nevalstiskās organizācijās un kā pašnodarbinātie karjeras atbalsta speciālisti.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā semestrī studenti paplašina zināšanas un prasmes karjeras  atttīstībā un plānošanā, konsultēšanas metodoloģijā, cilvēkresursu analītikā un profesionālajā ētikā, darba tiesībās un darba meklēšanā, kā arī organizāciju vadīšanā un pētījumu metodoloģijā.

Otrā semestra studiju kursi ir īpaši orientēti uz nozares zināšanu un prasmju apguvi karjeras pakalpojumu vadībā un komunikācijā karjeras atbalsta sniegšanā, koučingā un līderībā, pētījuma datu apstrādē un analītikā. Iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes tiek pārbaudītas cilvēkresursu vadības praksē.

Trešajā semestrī studenti nostiprina iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī apliecina savu kompetenci divas praksēs karjeras konsultēšanā un pētniecībā cilvēkresursu vadībā.

Ceturtajā semestrī studiju programma tiek noslēgta ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

VISI STUDIJU KURSI

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • pirmā cikla augstākā izglītība pedagogu un izglītības zinātnēs, sociālo pakalpojumu jomā vai komerczinībās un administrēšanā (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība);
  • pirmā cikla augstākā izglītība sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) un jākārto iestājpārbaudījums (eseja, kuras apjoms no 3 līdz 6 lpp. par aktualitātēm un problemātiku cilvēkresursu vadībā / karjeras konsultēšanā kā saturisks pieteikumu maģistra darba tematam).

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Lektore, Mg.paed. Inita Soika
E-pasts: inita.soika@lbtu.lv
Tālrunis: 29811439, 63020248

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021