Pārlekt uz galveno saturu

CILVĒKRESURSU VADĪBA (bija Karjeras konsultants)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais maģistra grāds cilvēkresursu vadībā un karjeras konsultanta kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 900 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
15

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Karjeras konsultants

Pēdējos gados karjeras jēdziens ir kļuvis daudz plašāks. Karjeras konsultanta pakalpojumi nav nepieciešami tikai skolu absolventiem, kuri izvēlas savu nākotnes profesiju. Tikpat būtisku atbalstu karjeras konsultants var sniegt arī pieaugušajam, kuram, iespējams, ir labs darbs, bet viņš tajā nejūtas piepildīts un laimīgs. Ņemot vērā, ka lielākā daļa cilvēku strādā vismaz vienu ceturto daļu no dzīves, tad ikvienam ir būtiski izvēlēties piemērotāko nodarbošanos. 

 KO TU IEGŪSI?

Prasmi veikt karjeras konsultanta pienākumus dažādās iestādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbību karjeras konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta jomā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā izglītības iestādēs, Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, konsultāciju birojos, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs, kā arī uzņēmumu personāla atlases nodaļās.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi lielāko daļu no studiju programmā iekļautajiem obligātajiem studiju kursiem (A bloks), kuru apguve dod teorētiskas pamatzināšanas, prasmes un kompetenci karjeras konsultanta darbā – "Karjeras attīstības teorijas", "Komunikācijas teorijas konsultēšanā", "Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā", "Karjeras konsultanta profesionālā ētika", "Pētnieciskā darba metodoloģija" un "Karjeras konsultēšanas teorija un metodika".

Savukārt tādu nozares studiju kursu kā "Nodarbinātība un darba meklēšana", kā arī trīs prakšu ("Karjeras konsultanta darbības jomas", "Konsultēšanas vērošana" un "Pētniecības prakse") apguves rezultātā gūsi kompetenci par karjeras konsultanta darbības jomām sabiedrībā – sniedzot karjeras, atbalstu dažādām sociālajām grupām un indivīdiem izglītības un nodarbinātības jautājumos, tos informējot, izglītojot un konsultējot.

Dziļāku un detalizētāku profilējošu ieskatu nozares darbā dos tādu brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu apguve kā "Karjeras pakalpojumu vadība", "Cilvēka dzīves cikli", "Organizāciju kultūra un karjera", "Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti" un "Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā".

Pabeidzot pirmo kursu, būsi ieguvis praksē zināšanas, kā notiek karjeras konsultēšana un karjeras atbalsta sniegšana dažādās izglītības iestādēs un organizācijās.

Otrajā studiju gadā visas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas iegūtas pirmajā kursā, izmantosi praksēs – "Konsultēšanas prakse" un "Konsultēšanas un pētniecības prakse" –, kā arī maģistra darba rakstīšanā. “Konsultēšanas prakses” laikā iegūsi kompetenci strādāt ar dažāda vecuma un izglītības klientiem gan individuāli, gan grupu konsultācijās, kā arī spēju novērtēt ikviena klienta situāciju, lai sniegtu atbilstošu karjeras atbalstu. Savukārt "Konsultēšanas un pētniecības prakses" laikā iegūsi kompetenci patstāvīgā konsultēšanas darbībā atbilstoši izvēlētajai prakses vietai. Attīstīsi spēju izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pētījumu metodoloģijā, plānojot un veicot pētījumus karjeras konsultēšanas jomā atbilstoši sava maģistra darba pētījuma tematam, mērķim un uzdevumiem, izstrādāt un aprobēt konsultēšanas metodikas, koncepcijas, stratēģijas vai karjeras izglītības programmas u. tml. un veikt to izvērtēšanu. Jāatzīmē, ka gandrīz 1/3 daļu no studijām veido prakses.

No obligātajiem studiju kursiem apgūsi "Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā" un "Pētnieciskā darba metodoloģiju", bet no brīvās izvēles studiju kursiem – "Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība".

VISI STUDIJU KURSI

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "KARJERAS KONSULTANTS"

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība vai skolotāja kvalifikācija,
  • profesionālais bakalaura grāds izglītības zinātnē,
  • sociālo zinātņu profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija,
  • cita akadēmiskā (tai skaitā, pedagoģiskā) vai pirmā cikla (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ar darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā, ko apliecina izziņa no reflektanta darba vietas, kurā ir uzrādīts ieņemamais amats, tā galvenie pienākumi un darba pieredze konsultēšanā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Lektore, Mg.paed. Inita Soika
E-pasts: inita.soika@lbtu.lv
Tālrunis: 63020248

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021