Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Laukkopība, Dārzkopība un Lopkopība

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Lauksaimniecības zinātņu maģistra grāds lauksaimniecībā (Mg.agr.)

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
20

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava -  ceturtdienas un piektdienas

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība visos laikos ir bijusi svarīga nozare, kas apgādā cilvēkus ar pārtiku, nodrošina darba vietas un sekmē reģiona attīstību. Taču mūsdienās lauksaimniecības nozare ir strauji mainījusies. Tradicionālā saimniekošana viensētās ir pagātne, jo tehnoloģiju ienākšana un zinātnes attīstība ir radījusi jaunas iespējas un izaicinājumus lauksaimniecībā. Nozarei ir nepieciešami speciālisti, kuri spēj radīt inovācijas un jaunus risinājumus nozares vajadzībām. 

Programmā studējošie iegūst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. 2011. gadā LBTU ir saņēmusi "Diploma Supplement Label", kas apliecina, ka LBTU diplomi atbilst Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas prasībām, kā arī pielikumos ietvertā informācija būs saprotama citām Eiropas augstskolām.

 KO TU IEGŪSI?

Padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, kā arī jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Apgūsi zinātnes metodoloģiju, kā arī pratīsi strādāt ar dažāda veida, tajā skaitā zinātnisko, literatūru un sagatavot publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot.

Specializācijas virzieni: laukkopība, dārzkopība, lopkopība.

Absolventi ir ieguvuši padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, orientējas jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Ir apguvuši zinātnes metodoloģiju.

Absolventi prot strādāt ar zinātnisko literatūru un sagatavot zinātniska rakstura publikācijas, orientējas zinātniskā darba metodēs un prot tās atbilstoši pielietot. Ir ieguvuši pedagoģiskā un konsultatīvā darba prasmes, spēj publiski diskutēt un strādāt komandā. Absolventi prot izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē.

Spēj integrēt dažādu zināšanu jomas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt zinātniskās problēmas un veikt zinātniskos pētījumus. Ir kompetenti analizēt situāciju saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu vai valsts pārvaldi, un pieņemt lēmumus par stratēģijas izstrādi un nepieciešamo pasākumu veikšanu.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt augkopības, dārzkopības, lopkopības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī privātajos un ārvalstu uzņēmumos, valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, plānošanu, vadību, produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību, pārraudzību, konsultēšanu un kontroli, kā arī var strādāt zinātniskajās iestādēs un turpināt studijas doktorantūrā.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi nozares vispārējos teorētiskos kursus (piemēram, "Lauksaimniecības bioloģija", "Precīzā lauksaimniecība"), kā arī kursus, kas ir saistīti ar ekonomiku (piemēram, "Investīcijas lauku attīstībā") un zinātnes metodoloģiju ("Pētniecisko darbu sagatavošana", "Pētījumu metodoloģija"). Pirmajā gadā apgūsi arī obligātos studiju kursus, kas ir pamatā turpmākajām studijām (piemēram, "Augu ģenētika un selekcija" vai "Dzīvnieku ģenētika un selekcija") atbilstoši studiju virzienam.

Otrajā studiju gadā apgūsi izvēles studiju kursus, ņemot vērā specializāciju, konkrētā pētījuma virzienu un intereses, piemēram, lopkopības specializācijas virzienā varēsi apgūt tādus studiju kursus kā "Govju audzēšana", "Ievads populāciju ģenētikā"; laukkopības vai dārzkopības specializācijas virzienā – "Kultūraugu kaitēkļi un patogēni", "Herboloģija", "Laukaugi", "Augļkopības zinātne" vai "Dārzeņkopības zinātne", "Biškopība un apputeksnēšanās bioloģija", "Augsnes, augu analīze" u. c. Pētnieciskā praksē nostiprināsi teorētiskās zināšanas, pētnieciskā un pedagoģiskā darba iemaņas. Pētījumus maģistra darbam uzsāksi jau pirmajā studiju gadā, turpināsi visu studiju periodu.

 

VISI STUDIJU KURSI

 LAUKSAIMNIECĪBAS UN PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārmedicīnā vai dabaszinātnēs;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās.

Ja iepriekšējā izglītība iegūta citā izglītības jomā, papildus jāizpilda abi nosacījumi:

  • jābūt apgūtiem ar lauksaimniecību saistītiem kursiem vismaz 6 KP apjomā vai vismaz 2 gadu darba pieredze lauksaimniecībā (izziņa no reflektanta darba vietas, kurā norādīts ieņemamais amats, galvenie pienākumi un darba pieredze);
  • jākārto iestājpārbaudījums.

Iestājpārbaudījuma "Augu un dzīvnieku bioloģijā”, norise:

  • iestājpārbaudījuma programma reflektantam būs pieejama LBTU uzņemšanas komisijā un mājaslapā.
  • iestājpārbaudījumu veido četri jautājumi par 1) šūnu uzbūvi un bioķīmiju; 2) dzīvo organismu metabolismu; 3) ekoloģiju; 4) dzīvo organismu klasifikāciju un nozīmīgākajām valstīm dzīvajā dabā (mikroorganismi, aļģes, augi).
  • pārbaudījumu kārto uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā.

Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai bijušajā Lauksaimniecības fakultātē, konkursā saņem 1 papildu balli. Veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildu balli, ja vidējā svērtā atzīme ir (7) septiņi un vairāk.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

LauksaimniecībaMežzinātneVeterinārmedicīna.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.agr. Gunita Bimšteine
Augsnes un augu zinātņu institūts
E-pasts: gunita.bimsteine@lbtu.lv
Tālrunis: 63021985

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Lielā iela 2
Tālr./fakss: 63005679
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021