Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika, Spēkrati un serviss, Enerģētika un Mašīnu projektēšana un ražošana

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
15.09.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
20

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - ceturtdienas un piektdienas

Lauksaimniecības inženierzinātne

Turpinot palielināties iedzīvotāju skaitam pasaulē, kā arī mainoties globālajai konkurencei un apkārtējai videi, pieaugs pieprasījums pēc lauksaimniecības inženieriem, kuri spēs nodrošināt ražošanas sistēmu efektivitāti un mazināt kaitējumu videi. Zinātnieki prognozē, ka nākamajos desmit gados pieprasījums pēc lauksaimniecības inženieriem pieaugs par 8%.

 KO TU IEGŪSI?

Kompetenci risināt inženierzinātnes un prakses problēmas, pārzināt tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas, kā arī pratīsi patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā.

Specializācijas virzieni: lauksaimniecības tehnoloģijas un  tehnika, spēkrati un serviss, enerģētika vai mašīnu projektēšana un ražošana.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie inženieri strādā jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tehnikas, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas iekārtu apkalpošanu un izmantošanu, kā arī tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi un mašīnbūvi. Absolventi darbojas arī zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs un biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā gadā apgūsi tādus studiju kursus kā "Sistēmu dinamikas modelēšana", "Loģistika", "Patentzinība", "Datorgrafika", "Mobilās tehnikas elektroiekārtas", "Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas", "Zinātnes filozofija", kā arī svešvalodu.

Studiju programmā ir četras apakšprogrammas – "Spēkrati un serviss", "Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika", "Mašīnu projektēšana un ražošana" un "Enerģētika". Obligātā daļa visām apakšprogrammām ir vienāda, bet atšķirīga ir tikai specializācijas studiju kursu daļa.

  • Apakšprogrammā "Spēkrati un serviss" apgūsi tādus studiju kursus kā "Transporta vadība", "Spēkratu izmēģināšana un aprēķins", "Projektu inženierija", "Transporta inženierdienests un autotirgus", "Spēkratu diagnostika un serviss" un "Alternatīvās enerģijas spēkrati".
  • Apakšprogrammā "Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Lauksaimniecības mašīnu teorija", "Specializētās tehnoloģijas", "Kartupeļu un dārzeņu ražošana", "Zāles lopbarības ražošana", "Lopkopības menedžments", "Tehnoloģiju projektēšana", "Augkopības produkcijas kondicionēšana".
  • Apakšprogrammā "Mašīnu projektēšana un ražošana" apgūsi tādus studiju kursus kā "Projektēšana 3D CAM sistēmā", "Projektēšanas metodoloģijas pamati", "Materiālu tehnoloģiskā pārbaude", "Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa", "Mašīnu konstruēšana".
  • Apakšprogrammā "Enerģētika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Alternatīvā enerģētika", "Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija", "Automātisko sistēmu modelēšana", "Lauksaimniecības objektu energoapgāde", "Tehnoloģisko procesu automatizācija", "Elektroiekārtu drošums", "Iegultā programmēšana inženieriem".

Otrajā gadā apgūsi tādus studiju kursus kā "Pētījumi inženierzinātnēs", "Datorizētās mērsistēmas" un "Lauksaimniecības inženierzinātne un vide". Apgūsi arī specializācijas studiju kursus atbilstošajās apakšprogrammās.

  • Apakšprogrammā "Spēkrati un serviss" apgūsi tādus studiju kursus kā "Satiksmes vadība un modelēšana", "Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas", "CNC darbgaldi".
  • Apakšprogrammā "Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana", "Slaukšana un piena pirmsapstrāde".
  • Apakšprogrammā "Mašīnu projektēšana un ražošana" apgūsi tādus studiju kursus kā "Mehānismu datorprojektēšana", "CNC darbgaldi", "Griezējinstrumentu ražošana".
  • Apakšprogrammā "Enerģētika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Energonesēji un energoresursi", "Energoekonomika lauksaimniecībā", "Siltumenerģētikas speckurss".

Specializācijas studiju kursi ir īpaši noderīgi un svarīgi profesionālajā izaugsmē.

Otrajā kursā izstrādāsi arī maģistra darbu un varēsi piedalīties Tehniskās fakultātes organizētajā studentu un maģistrantu zinātniskajā konferencē.

VISI STUDIJU KURSI

 VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, mašīnzinību, vides inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomās. Bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība citā studiju jomā, ja ir apgūti inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā.

Papildu prasības - ja diploma pielikumā ir inženiertehniskie studiju kursi vismaz 35 KP apjomā no šādiem vai tiem pielīdzināmiem studiju kursiem: matemātika, fizika, ķīmija, matemātiskā modelēšana, informātika, elektrotehnika, enerģētika, elektronika, elektrotehnoloģija, elektroapgāde, siltumapgāde, datorgrafika, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, metālapstrāde, materiālu mācība, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, mašīnu elementi, mašīnu dinamika, hidraulika un hidropiedziņa, siltumtehnika, mērīšanas tehnika, tolerances, automatizācija. Noteikto KP var samazināt, apliecinot praktiskā darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar attiecīgu darba vietas izziņu, kurā uzrādīts darba stāžs amatā un šī amata galvenie pienākumi: par vienu nostrādāto gadu samazinot par 5 KP, bet par diviem un vairāk nostrādātiem gadiem – par 10 KP.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Lauksaimniecības inženierzinātneLietišķā enerģētikaMašīnu projektēšana un ražošana.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Dainis Berjoza
E-pasts: dainis.berjoza@lbtu.lv
Tālrunis: 29735949

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021