Pārlekt uz galveno saturu

MEŽZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Specializācijas virzieni:
Meža ekoloģija un mežkopība un Meža ekonomika un politika

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Lauksaimniecības zinātņu maģistra grāds mežsaimniecībā (Mg.silv.)

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1200 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
30

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Mežzinātne

Meži Latvijā aizņem pusi no tās teritorijas, un mežu platība katru gadu turpina palielināties, tāpat kā atalgojums - meža nozarē algas pieaug nekā vidēji valstī kopumā. Lai gan meža nozare nodrošina darba vietas aptuveni 50 000 iedzīvotāju, tomēr pieprasījums pēc jauniem un izglītotiem nozares profesionāļiem darba tirgū ir daudz lielāks nekā absolventu skaits. 

 KO TU IEGŪSI?

Pārzināsi meža nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru izaicinājumus, spēsi rast tiem risinājumus. Tiks apgūtas zinātniskā darba metodes, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas, kuras īstenot praksē.
Specializācijas virzieni: meža ekoloģija un mežkopība, meža ekonomika un politika.

 KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi strādā ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātajos uzņēmumos, vadošos amatos valsts un pašvaldību institūcijās, konsultatīvajā dienestā, kā arī veic zinātnisko un pedagoģisko darbu augstskolās un vidējās speciālās izglītības iestādēs.

 STUDIJU PLĀNS

Studiju kursa sākumā apgūsi studiju kursu "Mežzinības principi", kas sniegs zināšanas par dažāda veida meža ekosistēmām, to apsaimniekošanu, savukārt studiju kursā "Mežkopība" semināru veidā apgūsi zināšanas par meža apsaimniekošanu no koka sēklas līdz nociršanai. Pirmajā kursā apgūsi arī "Meža resursu pārvaldību", kur iepazīsi meža funkcijas, nozares struktūru, meža īpašuma formas, meža statistisko inventarizāciju un meža resursu uzskaiti. Apgūsi arī tādus studiju kursus kā "Riska vadība mežsaimniecībā" un "Pētījumu metodoloģija", "Vadības teorija un prakse meža nozarē", "Komunikācija prasmes" u. c., kas būs svarīgi personības izaugsmē.

Otrajā studiju gadā apgūsi "Matemātiskās datu apstrādes metodes" (datu apstrādi, parametriskās un neparametriskās metodes u. c.  metodes datu reprezentācijai), tāpat "Meža politiku", kur iegūsi izpratni par politikas veidošanu un normatīvās vides veidošanas principiem, meža sertifikāciju, dabas aizsardzību un mežsaimniecības interešu sabalansēšanu, tai skaitā Eiropas Savienības politiku u. c. Apgūsi arī "Mežsaimniecības operāciju inženiertehnisko attīstību", "Meža ekonomiku un politiku", kur apgūsi ekonomikas pamatprincipus, bioekonomiku, aprites ekonomiku, politikas īstenošanas līdzekļus. Apgūsi arī studiju kursu "Meža vērtība un komercdarbība", kur uzzināsi vairāk par meža resursu vērtēšanas metodēm, tirgu un uzņēmējdarbību, studiju kursā "Meža ģeogrāfija" iepazīsies ar pasaules mežu daudzveidību, Latvijas mežu attīstības ģeogrāfiju un reģionālajām īpatnībā, bet "Tālizpēte un telpisko datu apstrāde" uzzināsi par ĢIS, GIT u. c. Ģeo datu bāzēm.

Apgūstot pirmā un otrā studiju gada studiju kursus, spēsi parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst mežzinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā, darbojoties mežkopības un meža ekoloģijas vai meža darbu un tehnikas, vai meža ekonomikas un politikas jomu saskarē; pratīsi patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes u. c. Kompetenti patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas konkrētā uzņēmumā un valstī kopumā u.c.

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA UN VIDES ZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ UN NOZARĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē vai ģeogrāfijā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citā izglītības jomā un vismaz 1 gada darba pieredze mežsaimniecībā.

Darba pieredzi meža nozarē reflektants apliecina ar izziņu no darba vietas, kurā norādīts ieņemamais amats, galvenie pienākumi un darba pieredze.

Pamatstudiju programmu "Mežzinātne" un "Mežinženieris" absolventi konkursā saņem 1 papildu balli.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

LauksaimniecībaMežinženierisMežzinātneVide un ūdenssaimniecība, Kokapstrāde.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Docente, Ph.D. Baiba Jansone
Mežsaimniecības institūts
E-pasts: baiba.jansone@lbtu.lv

Meža un vides zinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava
Tālrunis: 63021619
Fakss: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021