Pārlekt uz galveno saturu

ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA (arī tālmācībā)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)
Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri), tiek īstenots tālmācības formā

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (Mg.sc.soc.)

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 900 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
12

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Socioloģija

Mūsdienu mainīgajā pasaulē arvien lielāka nozīme ir jauniem pētījumiem, kas veicina izpratni par organizācijām un sabiedrības procesiem. Sociologi izzina sabiedrību un tās sociālo uzvedību, analizē grupas, kultūras, organizācijas, sociālās institūcijas un procesus, kas attīstās, cilvēkiem savstarpēji mijiedarbojoties un strādājot kopā. Zināšanas par sabiedrību, ekonomiku un politiku ir aktuālas visās dzīves jomās.

 KO TU IEGŪSI?

Prasmes un kompetences izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un spēju analizēt un risināt problēmas organizācijās un sabiedrības pārvaldē. Absolventi pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences, socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences. Prot lietot zinātniskā darba metodes, patstāvīgi veicot socioloģiskus pētījumus, kā arī spēj izmantot sociālo zinātņu pamatzināšanas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā vadošos amatos valsts pārvaldes, pašvaldību un citās institūcijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu.

 

 STUDIJU PLĀNS

Studiju programmā apgūsi starpdisciplināras zināšanas un prasmes organizāciju darbības izpētē un sabiedrības pārvaldes jomā. Pirmajā gadā padziļināti apgūsi socioloģijas teorijas un pētniecības metodes, publiskā un nevalstiskā sektora organizāciju darbību un to analīzes pieejas. Papildu tam apgūsi tādus studiju kursus kā "Sociālā labklājība", "Dzīves kvalitātes izpēte", kā arī uzzināsi vairāk par demogrāfijas procesu analīzi un aktualitātēm lauku un reģionālajā attīstībā. Studiju kursu apguvē tiek integrētas teorētiskās atziņas, gadījumu analīze, jaunākie pētījumi u. c.

Šajā studiju gadā pārsvarā apgūsi izvēles studiju kursus, lai padziļinātu izpratni par mūsdienu socioloģijas teorijām, metodoloģiskajiem risinājumiem, politikas analīzi, projektu vadību, vidi, ilgtspēju un bioētiku, inovācijām, laika menedžmentu un risku vadību. Pavasara semestrī izstrādāsi maģistra darbu par tēmām, kas skar organizāciju darbību un sabiedrībai aktuālus izaicinājumus – īpaši publiskās pārvaldes kontekstā.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs vai komerczinībās un administrēšanā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citās izglītības jomās, jākārto iestājpārbaudījums.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

EkonomikaKomercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.sc.soc. Līga Paula
Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
E-pasts: liga.paula@lbtu.lv
Tālrunis: 26321667

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021