Pārlekt uz galveno saturu

UZTURZINĀTNE (kopīgā)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē (Mg.sc.sal.)

Programma akreditēta:
05.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1300 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
10

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - trešdienas un ceturtdienas

LBTU, LATVIJAS UNIVERSITĀTES UN RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES KOPĪGĀ STUDIJU PROGRAMMA

Uzturzinātne

Katras valsts izaugsmei un attīstībai ir nepieciešami veseli, enerģiski un darbīgi cilvēki. Studiju programma "Uzturzinātne" rūpējas par cilvēka dzīvē nozīmīgāko, proti, veselību. Pārtikai ir noteicošā loma veselības veicināšanā un slimību profilaksē, tāpēc arvien aktuālāks kļūst pieprasījums pēc programmas absolventiem sabiedrības veselības ilgtspējai un pasaules un Eiropas uzturpolitikas mērķu sasniegšanai.

 KO TU IEGŪSI?

Spēsi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas un toksikoloģijas jomā, analizēt un ģenerēt jaunas idejas un pieejas sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību riska novēršanai.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Studiju programmas absolventi ir nodarbināti zinātniskās institūcijās, klīnikās, rehabilitācijas centros, pārtikas uzņēmumos, sabiedrības veselības institūcijās, sporta asociācijās un komandās, darbojas kā eksperti uztura jautājumos medijos. Programmas absolventi ar ārstniecības personas sertifikātu var konsultēt pacientus, strādāt iestādēs, kur nepieciešami speciālisti ar atbilstīgu sertifikātu.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā gadā apgūsi šādus A daļas kursus: "Uzturpolitika un uzturzinātne", "Sabiedrības veselība un epidemioloģija", "Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija", "Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā", "Pārtikas ķīmija", "Pārtikas produktu uzturvērtība", "Bērnu un pusaudžu uzturs", “Uztures un vielmaiņas novērtēšana”, "Uzturs sievietēm", "Uzturs gados veciem cilvēkiem", "Uzturs un fiziskā slodze", "Pārtikas produktu tehnoloģijas", "Pārtikas un uztura kvalitāte", "Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi".

No B daļas kursiem ir iespējas izvēlēties un apgūt "Pārtikas mikrobioloģiju", "Cilvēka anatomiju", "Uztura nepanesību un alerģijas", "Patērētāju un pārtikas mārketingu", "Pārtikas produktu iesaiņošanu", "Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktus" u. c.

Kursi dod izpratni par uztura politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, arī pasaulē; par uzturvielu nodrošināšanu cilvēkam atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa; par bioķīmiskiem procesiem cilvēka organismā; par uztures un vielmaiņas novērtēšanas metodēm un šo metožu nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā; par epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmieniem, veselības aprūpes sistēmas funkcijām, veselības datu ieguves avotiem un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu kontekstā; par ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējām uzturzinātnē, par pārtikas nekaitīgumu un kvalitātes sistēmu pārtikas apritē.

Otrajā studiju gadā apgūsi šādus A daļas kursus: "Medicīniskais uzturs akūtu un hronisku slimību ārstēšanā", "Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi", "Bioloģiskā statistika", "Uzturs un mutes veselība", "Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā".

No B daļas kursiem ir iespēja apgūt "Uzturs slimību profilaksē", "Uztura terapijas praktiskie aspekti" u. c.

Kursi dod izpratni par uzturu akūtu un hronisku slimību ārstēšanā, neirotiskiem ēšanas traucējumiem, par mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā, par uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē.

Apgūtie studiju kursi ļauj izvēlēties un pielietot dažādas pētījumu metodes ar uzturzinātnes tēmām saistīto problēmu risināšanā, plānot, iegūt, analizēt un interpretēt pētījuma rezultātus maģistra darbā.

VISI STUDIJU KURSI

 VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, pārtikas produktu tehnoloģijā, veterinārmedicīnā, bakalaura vai maģistra grāds dabas zinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā, veselības izglītībā un citās radniecīgās nozarēs (tostarp LBTU "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" absolventi).

Papildu prasības: visiem reflektantiem obligāti jākārto iestājpārbaudījums. Iesniedzot dokumentus, reflektants saņem informāciju par iestājpārbaudījuma norises laiku un vietu, iestājpārbaudījuma saturu.

Iestājpārbaudījuma nosacījumi / kritēriji:

  • studiju programmas izvēles pamatojums;
  • darba pieredzes izklāsts pētniecībā;
  • dalība konferencēs;
  • mobilitāte ārvalstu augstskolā/ās;
  • potenciālās maģistra darba tēmas problemātikas izklāsts;
  • reflektanta zināšanu pašnovērtējums uztura jautājumos;
  • maģistra darba iestrāde.

Katrs kritērijs tiek novērtēts punktos, maksimālais punktu skaits kritērijā ir 50, maksimālais kopējais punktu skaits ir 350. Novērtējumu veic iestājpārbaudījuma komisija. Iestājpārbaudījuma komisija apkopo rezultātus un sagrupē reflektantus pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem, ievērtējot iepriekšējās izglītības diploma vidējo svērto atzīmi.

Konkursu izturējušie reflektanti slēdz studiju līgumu par imatrikulāciju attiecīgajā augstskolā (LU, RSU vai LBTU).

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Pārtikas institūts
E-pasts: inga.ciprovica@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021