Pārlekt uz galveno saturu

AINAVU ARHITEKTŪRA UN PLĀNOŠANA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3,5 gadi (7 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā

Programma akreditēta:
27.10.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1500 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
30

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Vieda teritoriju plānošana ir mūsdienīgas pilsētas un lauku attīstības pamatā. Ainavu arhitekta darbs ieņem nozīmīgu lomu šajā procesā, sākot ar reģionālas un lokālas ainavas, publiskās un privātās ārtelpas izpēti, beidzot ar teritorijas attīstības plānošanu, ainavu saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību. Ainavu arhitekts izstrādā privātās un publiskās ārtelpas – parku, skvēru, dzīvojamo kvartālu, privāto teritoriju u. c. labiekārtojuma un apstādījumu projektus, labiekārtojuma elementu tehniskos risinājumus, kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, metodiku un rekomendācijas ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, kā arī konsultē projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos. Ainavu arhitektūras un plānošanas visu līmeņu studiju programmas Latvijā iespējams apgūt tikai Jelgavā, mūsdienīgi aprīkotajā Valdekas pilī. Jau studiju laikā topošie ainavu arhitektūras un plānošanas inženieri darbojas pie reāliem teritoriju labiekārtošanas projektiem radošu, profesionālu un starptautiski atpazīstamu mācībspēku vadībā. 

 KO TU IEGŪSI?

Studenti iegūst zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešamas, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā sertificēta speciālistā vadībā vai arī turpinātu studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmas saturs paredz: apgūt mākslas studiju kursus, kas nodrošina tēlainu un radošu domāšanu; apgūt humanitāros, dabas zinātņu un ekoloģijas studiju kursus, kas nodrošina cilvēku un vides izpratni; apgūt mūsdienīgas projektēšanas metodiku un projektu izstrādes un noformēšanas tehnikas. Apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atspoguļot bakalaura darbā.

Studiju programmas absolventi:

 • spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu;
 • spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam;
 • spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju visās projekta stadijās;
 • prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā sertificēta speciālista vadībā vai arī turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā ainavu arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kas ļauj īstenot patstāvīgu ainavu arhitekta praksi kā pašnodarbinātai personai vai komersantam, ainavu arhitektam valsts un pašvaldības iestādēs vai komersantu uzņēmumos.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā stiprināsi ainavu arhitekta pamatzināšanas – trenēsi rokas veiklību zīmēšanā, gleznošanā un grafikā, attīstīsi digitālo ainavu projektēšanas programmu prasmes un apgūsi mērniecības pamatus. Apgūsi zināšanas par ainavām, izprotot dabas un cilvēka mijiedarbības procesus, izzinot Latvijas veģetāciju un augsnes, kā arī arhitektūras un dārzu mākslas vēsturi. Iepazīsies arī ar labiekārtošanā izmantojamiem materiāliem. Studiju gada otrā pusē caur ainavas ekoloģijas zināšanām būs iespēja izstrādāt savu pirmo studiju projektu par dabas teritorijām, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

Turpinot studijas, otrajā gadā apgūsi arhitektūras un dārzu mākslas vēstures zināšanas, izstrādājot kultūrvēsturisko parku plānojumu. Papildus apgūsi zināšanas par apstādījumu sortimentu, kā arī turpināsi praktiskos treniņus pie projektu grafikas un digitāliem rīkiem, apgūstot projektu grafiskā noformējuma kompetences, kā arī ārtelpas vides objektu projektēšanu, dizainu un arhitektūras pamatus. Otrā studiju gadā izstrādāsi divus projektus – parka projektu un privātmājas dārza projektu –, jau pilnvērtīgi izmantojot savas zināšanas par plānošanu, apstādījumiem, labiekārtojuma elementiem, materiāliem un ainavas 3D modeļa uzbūvi.

Trešajā studiju gadā papildināsi zināšanas un prasmes apstādījumu, ceļu un ūdens objektu plānošanā. Apgūsi gan vides psiholoģiju, gan arhitektūras fenomenoloģiju un ainavu socioloģiju, kas palīdz iedziļināties ainavas izpratnē no socioloģiskiem un filozofiskiem aspektiem. Lai sagatavotos projektēšanas procesam, apgūsi arī ainavas projektu vadību, projektēšanas tiesiskos pamatus un būvniecības procesa īpatnības Latvijā, kā arī ainavas apsaimniekošanas pamatdarbus. Pirmajā pusgadā sadarbībā ar pašvaldību izstrādāsi publiskās ārtelpas labiekārtojuma projektu, apgūstot un aizstāvot šo studiju kursu angliski. Otrajā pusgadā projektēsi dzīvojamo kvartālu ārtelpu, izstrādājot apjomīgu projektu, kā arī maketu, strādājot grupās.

Studijas notiek tikai pirmajā pusgadā, gatavojoties, izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu un apgūstot ainavu pētījumu pamatus, to metodes un prezentācijas iespējas. Šajā semestrī ir arī izvēles studiju kursi, kā arī "Darba un civilā aizsardzība".

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ UN STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

 

 ABSOLVENTES STĀSTS PAR  PAR STUDIJU PROGRAMMU "AINAVU ARHITEKTŪRA UN PLĀNOŠANA"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts sekmīgi nokārtots LBTU iestājpārbaudījums zīmēšanā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • centralizētais eksāmens fizikā;
 • centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvots no CE kārtošanas

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
 • Obligāts sekmīgi nokārtots LBTU iestājpārbaudījums zīmēšanā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • atestāta/diploma gada atzīme fizikā;
 • atestāta/diploma gada atzīme kultūrā un mākslā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

Ainavu arhitektūra un plānošanaEkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg.arch. Aiga Spāģe
Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
E-pasts: aiga.spage@lbtu.lv
Tālrunis: 26627626

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Tālrunis: 63021619
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021