Pārlekt uz galveno saturu

EKONOMIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Biznesa procesu vadība, Grāmatvedība un finanses, Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
55

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Ekonomika

Pasaule pieprasa analītiskus un stratēģiskus prātus, kuriem piemīt spēja redzēt lietas kopumā. Ekonomisti ar prasmēm orientēties ne vien finansēs un grāmatvedībā, tiesību jautājumos un biznesa procesu vadībā, bet arī ar zināšanām reģionālajā attīstībā un vides ilgtspējīgā attīstībā top Jelgavā. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas un prasmes pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, lai spētu risināt ilgtspējīgas attīstības problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus.
Studiju programmā, sākot ar 3. kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: biznesa procesu vadība, grāmatvedība un finanses, ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība.
* specializācijas virziens tiek realizēts, ja pieteikušies vismaz trīs studenti!

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās, ārvalstu uzņēmumos, komerciestādēs un veidot privātuzņēmumu; var piedalīties un izstrādāt reģionālās attīstības plānošanas dokumentus, vadīt vietēja un starptautiska līmeņa projektus.

 

 STUDIJU PLĀNS

Iegūsi fundamentālas un specializētas zināšanas ekonomikas teorijā un tās vēsturiskajā attīstībā, ko nodrošinās tādu studiju kursu apguve kā "Mikroekonomika", "Makroekonomika", "Ekonomiskie pētījumi", "Grāmatvedības pamati" u. c. Veidosi izpratni par vispusīgas personības attīstību, apgūstot tādus studiju kursus kā "Komandas menedžments", "Socioloģija", "Filozofija", "Ekoloģija un vides aizsardzība" u. c.

Iegūsi padziļinātas zināšanas mūsdienu ekonomikai aktuālos jautājumos, apgūstot tādus studiju kursus kā "Bioekonomika", "Reģionālā ekonomika", "Tirgzinība" u. c., kā arī analītiskās domāšanas iemaņas (piemēram, studiju kursā "Kritiskā domāšana un argumentācija"). Apgūsi zināšanas finansēs un grāmatvedībā ("Finanses un nodokļi", "Finanšu grāmatvedība"), kā arī ekonomisko pētījumu metodes ("Statistika", "Matemātiskā statistika") un to pielietojumu, izstrādājot studiju projektu.

Trešajā studiju gadā iegūsi praktiskas zināšanas un rīkus ekonomiska rakstura jautājumu risināšanai un lēmumu pieņemšanai (studiju kursi – "Uzņēmējdarbība", "Saimnieciskās darbības analīze", "Vadīšana" u. c.), kā arī apgūsi zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.

 • Specializācijas virzienā "Biznesa procesu vadība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Kvalitātes vadība", "Projektu vadīšana" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Grāmatvedība un finanses" apgūsi tādus studiju kursus kā "Vērtspapīru tirgus", "Nodokļu uzskaite" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika", "Radošā un digitālā ekonomika" u. c.

Studiju kursi "Digitalizācijas ilgtspēja" un "Starptautiskie ekonomiskie sakari" veidos prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Iegūsi padziļinātas zināšanas specializācijas virzienos.

 • Specializācijas virzienā "Biznesa procesu vadība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Konkurētspēja uzņēmējdarbībā", "Riska vadība", "Loģistika" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Grāmatvedība un finanses" apgūsi tādus studiju kursus kā "Grāmatvedības procesu digitalizācija", "Finanšu pārskati", "Starptautiskie norēķini" u. c.
 • Specializācijas virzienā "Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība" apgūsi tādus studiju kursus kā "Teritorijas attīstība un sabiedrības kopienas", "Vide un klimats", "Pašvaldību darbība" u. c.

Studiju procesā ir iekļauta prakse. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ UN VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNE ANDRA ZVIRBULE

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "EKONOMIKA"

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • centralizētais eksāmens sociālajās zinātnēs.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

 • atestāta/diploma gada atzīme sociālajās zinātnēs.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaMežzinātne.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Aina Dobele
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
E-pasts: aina.dobele@lbtu.lv
Tālrunis: 26338878

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021