Pārlekt uz galveno saturu

ĢEOINFORMĀTIKA UN TĀLIZPĒTE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni: 
Lauksaimniecība, Mežsaimniecība, Transporta loģistika, Zemes telpiskā administrēšana un Krīžu pārvarēšanas telpiskā organizēšana

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds ģeoinformātikā un tālizpētē un ģeoinformātikas inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
28.06.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
30

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

ĢEOINFORMĀTIKA UN TĀLIZPĒTE

Viss, ko mēs darām, notiek zemes telpā un laikā, gan plānojot savas aktivitātes, gan tās īstenojot un vērtējot rezultātus. Tāpēc būtiska ir telpiskās informācijas ieguve un spējas šo informāciju efektīvi izmantot. Inženieri, kuri pārzina ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes tehnoloģijas, kā arī prot izstrādāt dažāda veida ģeotelpiskos risinājumus, ir ļoti pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas un prasmes par informācijas tehnoloģiju rīkiem, tālizpētes tehnoloģiju pielietojumu un ģeotelpisko risinājumu izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt Latvijas Republikas ministrijās, pašvaldībās, Valsts zemes dienestā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, Lauku atbalsta dienestā un citās valsts iestādēs un privātos uzņēmumos.

 ZEMES PĀRVALDĪBAS UN ĢEODĒZIJAS KATEDRAS VADĪTĀJAS VIVITAS PUĶĪTES STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Ģeoinformātikas un tālizpētes speciālisti veicinās straujāku attīstību visās nozarēs

Ģeoinformātikas un tālizpētes inženieri pielieto dažāda veida mērinstrumentus un bezpilota gaisa kuģus, lai iegūtu digitālus datus par apkārtējo vidi, izveidotu datu hierarhijas un sistēmas un nodrošinātu to kvalitāti. Viņi nosaka datu pielietojamības atbilstību konkrētai tematikai vai uzdevumiem, kā arī risina praktiskus un analītiskus uzdevumus datorizētā vidē. Viedo tehnoloģiju pielietošana tautsaimniecībā veicina kvalitatīvas un prasībām atbilstošas vides (telpiskās) informācijas pieejamību dažādās nozarēs, turklāt, izglītojot speciālistus, kuri ir prasmīgi šo tehnoloģiju izmantošanā, tajās būs iespējama straujāka attīstība. Mūsdienās trūkst kvalificētu ģeoinformātikas inženieru, tāpēc šim nolūkam izveidota profesionālā bakalaura studiju programma. Tā ir starpdisciplināra, un studentiem jau sākotnēji tiek piedāvāts multidisciplinārs skatījums uz tālāku zināšanu pielietojumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīmē vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Vieslektore, Mg.sc.ing. Vita Celmiņa
Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
E-pasts: vita.celmina@lbtu.lv
Tālrunis: 63026152

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021