Pārlekt uz galveno saturu

KOKAPSTRĀDE

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Koksnes produkti un tehnoloģijas, Rūpnieciskais dizains un Koksnes produktu mārketings un loģistika

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
35

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Kokapstrādes uzņēmumi, kas kopā ik gadu eksportē produkciju vairāk nekā divu miljardu eiro vērtībā, ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem. Savukārt topošie kokapstrādes inženieri – jaunās paaudzes speciālisti – ir stūrakmens esošo un vēl topošo kokapstrādes uzņēmumu turpmākai attīstībai. Rūpniecībai ir nepieciešami zinoši un prasmīgi inženieri, kuri nebaidās uzņemties iniciatīvu, spēj pilnveidot jebkuru ražošanas procesu, pārzina daudzveidīgās koka izmantošanas iespējas un ir gatavi radīt jaunas.

 KO TU IEGŪSI?

Praktiskas zināšanas un iemaņas darbam ar mūsdienīgām kokapstrādes projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, zināšanas kokapstrādes uzņēmumu vadībā un koksnes izstrādājumu mārketingā.
Specializācijas virzieni: Koksnes produkti un tehnoloģijas, Rūpnieciskais dizains, Koksnes produktu mārketings un loģistika.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt vadošos amatos kokapstrādes uzņēmumos vai dibināt tādus paši, kļūt par labi apmaksātiem koksnes produktu dizaina, mārketinga un loģistikas speciālistiem, kā arī veidot karjeru zinātniskajā darbā konsultatīvos dienestos, vides aizsardzības un produkcijas kvalitātes novērtēšanas organizācijās un valsts pārvaldē.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi ne tikai nozares teorētiskos kursus kā "Metroloģija un standartizācija", "Konstrukciju materiāli", "Mašīnu elementi" un "Tehniskā grafika", bet arī profesionālos studiju kursus kā "Koksnes mācība", "Koksnes griešanas procesi", "Kokapstrādes mašīnas un instrumenti", "Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati" un "Meža prečzinība", kas nodrošinās pamatzināšanas par kokapstrādes nozari. Šajā laikā paredzētas arī studiju prakses šādos studiju kursos – "Mašīnas un instrumenti" un "Koksnes mehāniskā apstrāde".

Otrajā studiju gadā turpināsi zināšanu apguvi nozares teorētiskajos un profesionālajos specializācijas kursos, pilnveidojot pamatzināšanas par kokapstrādes jomu. Kā nozīmīgākie studiju kursus ir "Hidraulika un pneimatika", "Lietišķā mehānika", "CNC kokapstrādē", "Kokapstrādes procesu modelēšana" un "Zāģmateriālu ražošana". Šajā laikā paredzēti arī individuāli izstrādājamie studiju darbi tādos studiju kursos kā "Kokapstrādes mašīnas un instrumenti" un "Kokapstrādes procesu modelēšana".

Trešajā studiju gadā padziļināti apgūsi zināšanas par dažādiem kokapstrādes procesiem tādos studiju kursos kā "Koksnes hidrotermiskā apstrāde", "Līmēto materiālu ražošana", "Koka būvkonstrukcijas", "Koka izstrādājumu ražošana", "Koksnes materiālu apdare" un "Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas". Šajā studiju gadā būs iespēja izstrādāt arī individuālos studiju darbus tādos studiju kursos kā "Koksnes hidrotermiskā apstrāde", "Līmēto materiālo ražošana" un "Koka izstrādājumu ražošana".

Pēdējā studiju gadā pievērsīsi uzmanību dažāda rakstura individuālo darbu izstrādei saistībā ar bakalaura darbu, kā arī apgūsi zināšanas par komercdarbības praktisko nozīmi kokapstrādes nozarē. Izstrādāsi individuālos studiju darbus par saplākšņu vai citu plātņu materiālu ražošanu, koksnes materiālu apdari, kokapstrādes ražotņu projektēšanu un biznesa plāna izstrādi koka izstrādājumu ražošanā un to ieviešanu tirgū. Studiju noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu par tehnoloģiskā procesa uzlabošanu uzņēmumā vai jaunu produktu ieviešanu ražošanā vai arī eksperimentālo pētniecību.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS NOZARĒ

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNS LINARDS SISENIS

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasKoksnes materiāli un tehnoloģijaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Vieslektors, Mg. sc. ing. Vilnis Jakovļevs
Modernās būvniecības un kokapstrādes institūts
e-pasts: vilnis.jakovļevs@lbtu.lv
tālr.: 63026309

Meža un vides zinātņu fakultāte 
Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
Tālrunis: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021