Pārlekt uz galveno saturu

KOMERCDARBĪBA UN UZŅĒMUMA VADĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
9

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Komercdarbība un uzņēmuma vadība

Atrast savu taku un neielēkt kaktusa krūmā! Tas ir teiciens, kas precīzi raksturo izaicinājumus, ar kuriem jau šodien un turpmākajās desmitgadēs būs jāsaskaras vadītājiem, lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu jebkurā nozarē. Ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, mārketingā un ekonomikā tiek izvirzītas jaunas prioritātes – komunikācija, vadība un radošums. Neviens to nespēs izdarīt labāk, kā augstskolas absolvents, kurš ieguvis padziļinātas zināšanas ekonomikā un vadībā.

 KO TU IEGŪSI?

Kvalitatīvu profesionālo izglītību uzņēmumu un organizāciju vadībā, spēju noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem organizācijas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Specializācijas virzieni: Biznesa vadība, Lauku tūrisma vadība, Lauku sētas uzņēmējdarbība.

Studiju laikā studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, ko lasa dažādāku nozaru speciālisti, zinātnieki, dažādu institūciju vadītāji, uzņēmēji un fakultātes absolventi, kā arī LBTU ārvalstu partneraugstskolu mācībspēki. Regulāri tiek organizētas arī mācību ekskursijas, kad studenti tiekas un diskutē ar nozares speciālistiem un uzņēmējiem. Notiek arī aktīva studentu apmaiņa Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt dažādos ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās un ārvalstu uzņēmumos. 

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kā arī pamata nozares teorētiskos un informācijas tehnoloģiju kursus, kas radīs pamatu turpmāko studiju kursu sekmīgai apguvei. Iegūsi praktiskas iemaņas informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un datu apstrādē, kā arī attīstīsi analītiskā darba prasmes. Mācīsies strādāt gan individuāli, gan komandā, attīstīsi savas spējas argumentēti diskutēt.

Galvenie studiju kursi, ko apgūsi šajā gadā: "Dokumentu pārvaldība", "Tiesību pamati", "Biznesa ētika un etiķete", "Mikroekonomika", "Sociālā psiholoģija", "Komandas menedžments", "Vienkāršā grāmatvedība", "Komercdarbības globalizācija", "Starptautiskie ekonomiskie sakari", "Biznesa informācijas menedžments" u. c.

Otrajā studiju gadā sāksi apgūt profesionālās specializācijas studiju kursus grāmatvedības, finanšu un mārketinga jomās. Iegūsi arī zināšanas un prasmes par kreatīvas vides veidošanu uzņēmumā, komercializējamo ideju novērtēšanu, kā arī loģistikas funkciju īstenošanu uzņēmumā. Iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprināsi un paplašināsi, kā arī iegūsi specifiskās prasmes divās profesionālās praksēs: "Tirgvedība" un "Grāmatvedība un finanses".

Galvenie studiju kursi, ko apgūsi šajā gadā: "Finanses un kredīts", "Nodokļu uzskaite", "Finanšu grāmatvedība", "Uzņēmuma finanšu vadība", "Tirgvedība", "Reklāmas veidošana", "Tirgus analīze un prognozēšana", "Makroekonomika", "Loģistika", "Inovācijas vadīšana" u. c.

Trešajā studiju gadā turpināsi apgūt profesionālās specializācijas studiju kursus dažādās uzņēmējdarbības vadības jomās, lai iegūtu iemaņas vadības paņēmienu un metožu praktiskā pielietošanā, kas nepieciešamas ikvienam veiksmīgam uzņēmējam un vadītājam. Apgūsi zināšanas un prasmes par uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesiem, lai strādātu atbilstoši mūsdienu mainīgās vides apstākļiem un uzņēmējdarbības mērķiem. Iemācīsies vadīt uzņēmējdarbības riskus, izpratīsi projektu vadīšanas un kvalitātes pārvaldības aspektus. Attīstīsi spējas argumentēt un diskutēt par uzņēmējdarbības vadības problēmām, par priekšnosacījumiem ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai.

Galvenie studiju kursi, ko apgūsi šajā gadā: "Vadīšana", "Projektu vadīšana", "Risku vadība", "Konkurētspēja uzņēmējdarbībā", "Kvalitātes menedžments" u. c.

Ceturtajā studiju gadā apgūsi nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmuma stratēģijas, biznesa plāna, kā arī Eiropas Savienības projektu izstrādei un īstenošanai, lai mācētu organizēt uzņēmuma darbību nākotnē. Apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības un uzņēmuma vadības jomā nostiprināsi un paplašināsi, izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu, kā arī varēsi pārbaudīt savas spējas Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, izejot profesionālo praksi "Komercdarbībā un vadīšanā".

Galvenie studiju kursi, ko apgūsi šajā gadā: "Uzņēmējdarbības plānošana", "Eiropas Savienības projektu vadīšana", "Stratēģijas analīze un plānošana".

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNE ANDRA ZVIRBULE

 

 STĀSTI PAR STUDIJU PROGRAMMU "KOMERCDARBĪBA UN UZŅĒMUMA VADĪBA"

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens sociālajās zinātnēs.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme sociālajās zinātnēs.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
E-pasts: aina.muska@lbtu.lv
Tālrunis: 63025170

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021