Pārlekt uz galveno saturu

MEŽINŽENIERIS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

MF

Viedoklis, ka Latvijā tiek pārāk daudz cirsts, ir aplams. Meža nozares inženieri nodrošina ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu, visas nocirstās platības tiek atjaunotas un koptas, turklāt zinātnieki strādā pie koku selekcijas, lai šobrīd iestādītie koki nākotnē izaugtu par vēl labāku un ražīgāku mežu, lai rezultātā no viena hektāra mežā iegūtu daudz vairāk lietderīgās koksnes. Izzināt mežu un ilgtspējīgi to apsaimniekot, izmantojot mūsdienīgas projektēšanas un ražošanas tehnoloģijas, nākotnē kļūs vēl aktuālāk 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas un prasmes darbam ar mūsdienīgām projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, mežsaimniecības uzņēmuma vadības un ražošanas organizēšanas kompetences, zināšanas par pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tehnoloģijām un meža ekonomiku.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie inženieri ir pieprasīti mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, valsts pārvaldē, konsultatīvajos dienestos, kā arī var veidot karjeru mežzinātnes jomā.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi pamatzināšanas par meža nozari un tajā notiekošajiem procesiem. Jau no pirmā semestra būs iespēja iepazīties ar meža daudzveidību tādos studiju kursos kā "Dendroloģija", "Medniecība", "Meža botānika un fitocenoloģija". Nav aizmirsts par personības izaugsmi, ko nodrošinās tādu vispārizglītojošo studiju kursu apguve kā "Matemātika", "Filozofija, ētika, estētika" un "Informācijas tehnoloģijas". Studiju kursi tiek plānoti secīgi, katrā nākamā kursā papildinot iepriekš iegūtās zināšanas. Jau pirmā gada otrajā semestrī ir prakses teorētisko zināšu nostiprināšanai, kur apgūsi iemaņas, kā strādāt ar motorinstrumentiem un veikt zemes uzmērīšanas darbus. Citas praktiskas iemaņas apgūsi kompleksajā praksē "Mežsaimniecība".

Otrajā studiju gadā turpināsi apgūt gan vispārizglītojošos studiju kursus, gan arī profesionālos, turklāt vairāk saistītus ar meža tehniku un tehnoloģijām. Šajā gadā sāksies dažādu kursa projektu izstrāde, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un apzinātu "robus" teorijā, kurus iespējams papildināt studējot. Otrā gada prakses saistītas ar meža uzmērīšanu (piemēram, "Meža taksācija un mežierīcība"), kā arī ar dažādu meža darbos izmantojamo tehniku un tehnoloģijām.

Trešajā studiju gadā apgūsi gan vispārizglītojošos studiju kursus, gan ar meža nozari saistītos – "Meža ceļu būvniecība", "Kokapstrāde", "Meža aizsardzība" un "Meža resursu izmantošana" dažādos tautsaimniecības sektoros. Šajā gadā padziļināta uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzības jautājumiem.  Praktiskās apmācības tiek organizētas sadarbībā ar nozarē strādājošiem profesionāļiem un tādējādi nodrošina plašāku izpratni par mežizstrādi un tās organizēšanu.

Ceturtais gads atvēlēts studiju kursiem par inovācijām, komerczinību, loģistiku, nozares ekonomiku un politiku. Šajā studiju gadā ir tikai viena prakse, bet tās ilgums ir astoņas nedēļas. Tās pavadīsi, apmeklējot dažādus meža nozares uzņēmumus. Studijas noslēdzas ar bakalaura darba izstrādi, kas integrē iegūtās zināšanas, prasmi un kompetenci. Šis noslēguma darbs ir tavs pirmais zinātniskais pētnieciskais darbs ar praktisko ievirzi, un ir labs pamats karjeras uzsākšanai meža nozarē ar daudzpusīgām iespējām.

VISI STUDIJU KURSI

 FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ UN NOZARĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNS LINARDS SISENIS

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasKoksnes materiāli un tehnoloģijaMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Lektors, Mg.sc.ing. Aigars Strūbergs
Mežsaimniecības institūts
E-pasts: aigars.strubergs@lbtu.lv

Meža un vides zinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 11, Jelgava
Tālrunis: 63021619
Fakss: 63021619
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021