Pārlekt uz galveno saturu

ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA (arī tālmācībā)

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)
Nepilna laika studijas: 3,5 gadi (7 semestri), tiek īstenots tālmācības formā

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Programma akreditēta:
31.12.2024.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
9

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta:
Jelgava

ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA

Zināšanas par sabiedrību, ekonomiku un politiku ir aktuālas visās dzīves jomās. Pat sagatavojot topošos ārstus, inženierus vai vides pētniekus, svarīgas ir ne tikai pamatzināšanas konkrētajā specialitātē, bet arī sociālajās zinātnēs, jo zinātne, māksla un komunikācija rada patiesību. Tāpēc arvien aktuālāk kļūst veikt pētījumus, izzināt sabiedrības uzvedības tendences, klientu apmierinātību, sabiedrības problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas par sabiedrības pārvaldes institūciju darba organizāciju un socioloģiskās informācijas izmantošanu politikas veidošanā un īstenošanā. Studenti iemācās veikt pētījumus par problēmām sabiedriskajā telpā un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var veikt administratīvo un pārvaldes darbu sabiedriskajās iestādēs vai uzņēmumos un pētniecisko darbu, izstrādājot socioloģiskos pētījumus par aktualitātēm sabiedrībā.

 

 STUDIJU PLĀNS

Iegūsi zināšanas par socioloģiju, politoloģiju un organizāciju un sabiedrības izpēti. Studiju kursi sniegs izpratni par socioloģijas zinātnes attīstību, šajā jomā izmantotajām metodēm, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Ievads specialitātē", "Vispārējā socioloģijas teorija", "Mūsdienu socioloģijas teorijas", "Organizāciju un grupu socioloģija", "Politikas teorija", "Publiskā administrācija", "Menedžments", "Pētnieciskā darba pamati", "Profesionālā angļu valoda", "Ekoloģija un vides aizsardzība" u. c. studiju kursus.

Otrajā gadā apgūsi zināšanas un prasmes, kas saistītas ar empīrisku socioloģisku pētījumu organizēšanu un ētikas jautājumiem, sociālās politikas tiesiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī patstāvīgi pielietosi iegūtās zināšanas un prasmes, izstrādājot studiju projektu. Izstrādājot studiju projektu, varēsi patstāvīgi veikt izpēti un analizēt iegūtos rezultātus. Šis darbs palīdzēs sagatavoties bakalaura darba izstrādei un sniegs pieredzi pētniecībā. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Kvantitatīvās pētījumu metodes", "Kvalitatīvās pētījumu metodes", "Profesionālā ētika", "Socioloģisko pētījumu metodes", "Sociālā statistika", "Sociālā politika un likumdošana", "Organizāciju izpētes pamati", "Reģionālā attīstība", "Ekonomikas teorijas pamati" u. c. Studentiem, kuri sekmīgi studē 2. un 3. studiju gadā, ir iespējas studēt ārzemēs (Erasmus+ programmā), kā arī piedalīties studentu konferencēs, vasaras skolās un vieslekcijās.

Trešajā gadā apgūsi specializētas zināšanas un prasmes, kuras saistās ar dažādiem socioloģijas virzieniem (kultūra, darbs, ģimene, pilsētas socioloģija), tāpat apgūsi ar uzņēmējdarbību un tiesību pamatiem saistītas zināšanas un prasmes. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Demogrāfija", "Kultūras socioloģija", "Darba socioloģija", "Ģimenes socioloģija", "Pilsētas socioloģija", "Sociālā uzņēmējdarbība", "Tiesību pamati", "Stresa un laika menedžments", "Projektu vadīšana", "Dokumentu pārvaldība" u. c. Lai atspoguļotu apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās pētniecības darba iemaņas, izstrādāsi bakalaura darbu par sabiedrībā vai organizācijās aktuālām problēmām un jautājumiem.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

 UZ JAUTĀJUMIEM PAR FAKULTĀTI ATBILD DEKĀNE ANDRA ZVIRBULE

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA"

Foto

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens sociālajās zinātnēs.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta  /diploma gada atzīme sociālajās zinātnēs.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Viesdocente, Dr.sc.soc. Ginta Kronberga
Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
E-pasts: ginta.kronberga@lbtu.lv

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021