Pārlekt uz galveno saturu

VIDE UN ŪDENSSAIMNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
03.08.2029.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 800 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
40

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Applūst pagalms? Ceļš uz mājām dubļains? Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju ir saskārušies ar pārmērīgu mitrumu savos īpašumos un mēģina šos jautājumus paši risināt, taču bieži vien tas notiek nesekmīgi, jo trūkst izpratnes par dabas attīstības procesiem un zināšanu ūdenssaimniecības organizēšanā. Ūdenssaimniecības speciālisti un vides inženieri spēj veidot jaunus cilvēka ietekmētus ūdens aprites ciklus, nosusināt gan lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas, gan apdzīvotas vietas, apgādāt tās ar ūdeni un attīrīt notekūdeņus. Ja sabiedrība vairāk uzticētos šiem speciālistiem, tā dzīvotu ciešākā saskaņā ar dabu un dabas procesi neietekmētu to ikdienu.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kas ļauj labi orientēties vides, ūdenssaimniecības, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas problēmās, kā arī atkritumu saimniecībā, vides aizsardzībā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie vides inženieri ir pieprasīti kā sertificēti inženieri ūdenssaimniecības nozares un meliorācijas projektēšanas uzņēmumos, komunālo pakalpojumu uzņēmumos un pašvaldībās, LVĢMC, Valsts vides dienestā un tematiski saistītās ministriju nodaļās.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi inženierzinātņu pamatus tādos studiju kursos kā "Inženierzinātņu pamati", "Mērniecība", "Būvniecība" un "Ģeoloģija un augsnes zinātne", kas nodrošinās fundamentālas zināšanas vides inženierijā un ļaus veiksmīgi apgūt profesionālās specializācijas priekšmetus. Paralēli apgūsi "Profesionālo angļu valodu" un "Saskarsmes psiholoģiju". Lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem, studiju kursi "Ekoloģija" un "Ainavu mācība un arhitektūra" sniegs ieskatu dabiskajās un cilvēka pārveidotajās sistēmās, kas ļaus vides inženierim skatīties uz vides problēmām no sistēmiskā skatupunkta. Pirmajā studiju gadā iesāksi strādāt pie zinātniski pētnieciskā darba, un iegūsi izpratni par to, kā jāstrādā ar zinātnisko literatūru.

Uzsāksi studijas inženierhidroloģijā, hidraulikā un pazemes ūdeņu hidroloģijā, kas ir nepieciešamās pamatzināšanas meliorācijas kursa projekta izstrādē. Paralēli tam apgūsi iemaņas darbam ar AutoCad un Mikrostaciju, kā arī izstrādāsi kursa projektu ģeogrāfisko informācijas sistēmu iemaņu nostiprināšanai. Vides inženierijas zināšanas papildināsi ar atkritumu apsaimniekošanas un sugu un biotopu aizsardzības praktiskajām iemaņām. Visa studiju gada garumā strādāsi pie zinātniski pētnieciskā darba metodikas izstrādes un nepieciešamo datu vākšanas.

Nostiprināsi un padziļināsi zināšanas nosusināšanas un apūdeņošanas jomā, kā arī apgūsi pamatprasmes u meliorācijas sistēmu ekspluatācijā. Iepazīsies ar vides politikas pamatjautājumiem un izmēģināsi savas spējas vides projektu vadībā, kā arī nostiprināsi zināšanas un kompetences ūdenssaimniecības, īpašu ūdensapgādes sistēmu un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, kur izstrādāsi kursa projektu. Lai izprastu dažādus bioloģiskos procesus, ko veiksmīgi var izmantot vides uzlabošanā, izstrādāsi kursa darbu bioinženierijā. Attīstīsi prasmes zinātnē un pētniecībā, kas rezultēsies ar sava pētījuma prezentēšanu starptautiskā zinātniskā konferencē.

Studiju gada pirmajā semestrī apgūsi praktiskās iemaņas praksē, bet janvārī prezentēsi praksē gūtās zināšanas, kā arī uzsāksi darbu pie diplomprojekta izstrādes. Paralēli tam attīstīsi uzņēmējdarbības prasmes un padziļināti studēsi darba tiesības, kas nodrošina pamatu veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Iepazīsies ar meliorācijas projektu vadības posmiem no ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Jūnija sākumā notiks diplomprojektu aizstāvēšana, pēc veiksmīgas aizstāvēšanās tiek piešķirts vides zinātņu profesionālā bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikācija.

VISI STUDIJU KURSI

 MEŽA UN VIDES ZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS NOZARĒ FAKULTĀTĒ

 

 ABSOLVENTA STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Viesdocente, Mg.sc.ing. Inga Grīnfelde
Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
E-pasts: inga.grinfelde@lbtu.lv
Tālrunis: 63027294

Meža un vides zinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: mvzfdek@lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021