Pārlekt uz galveno saturu

Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (CCCfarming) (ZV90)

Era-Net
Projekta numurs
ES RTD/2019/12
Struktūrvienības kods
ZV90

Pētījums sniegs lauku pētījuma tīklā iekļautām saimniecībām ekoloģisko raksturlielumu novērtējumu astoņās ES valstīs, pamatojoties uz NPK bilances rīkiem un vienkāršām emisijas mērīšanas metodēm. Pētnieku un lauksaimnieku mijiedarbība ir paredzēta, lai uzlabotu sniegumu. Katrā valstī ekspertu grupas novērtē iegūtos rezultātus un izvēlas praksi un paņēmienus, kurus ir vērts turpināt izpētīt eksperimentos. Balstoties uz literatūru un apkopotajiem eksperimentālajiem datiem, daudzsološajām praksēm un metodēm tiks pārbaudīta to sociāli ekonomiskā noturība un politiskā ietekme. Pēc tam tiks izveidotas saimniekošanas sistēmas, apvienojot piemērotas prakses un tehnikas kombinācijas, un tās tiks izmēģinātas izmēģinājuma un eksperimentālās saimniecībās, lai sasniegtu šī projekta mērķus.

Projekta konsorcijā ir deviņi vadošie pētniecības institūti, kā arī ieinteresētās personas visā Eiropā un citur, nodrošinot plašu vides un lauksaimniecības sistēmu pārklājumu. Konsorcijs un lauku saimniecību tīkls kalpos par klimata jomā novatoriskas un efektīvas lauksaimniecības vēstniekiem. Tas var palīdzēt samazināt emisiju daudzumu par papildu 10% 3-4 gadu laikā, veicinot izpratni un izmantojot jaunas saimniekošanas metodes. Projektu rezultātu izplatīšanai plānotas lauku dienas, populāri - zinātniskie raksti un semināri.

Projekta koordinators: Stichting Wageningen Research (Wageningen Livestock Research), (Nīderlande)

Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Sadarbības partneri
Nīderlande, Vācija, Francija, Itālija, Polija, Lielbritānija, Lietuva
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

ir attīstīt klimata ziņā viedās liellopu audzēšanas sistēmas, kas samazina SEG un amonjaka emisijas, saglabājot lauku saimniecības biznesa sociāli ekonomisko perspektīvu.

Galvenā pieeja ir novatoriskas novietņu un kūtsmēslu apstrādes sistēmas emisiju samazināšanai, piemēram, kompostēta pakaišu materiāla izmantošana, fekāliju un urīna atdalīšana, mākslīgās grīdas konstrukcijas, kūtsmēslu tīrīšanas roboti, virtuālie nožogojumi un digitalizētas datu vākšanas paņēmieni, kā arī precīzā kultūraugu mēslošana. Tiek pārbaudīta ēdināšana, selekcijas un zālāju izmantošanas prakse, lai veicinātu integrēto sistēmu pieeju.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

LLU sniegs ieguldījumu projektā, kas saistīts ar augsnes, augu, selekcijas, kūtsmēslu apsaimniekošanas un sociāli ekonomisko aspektu novērtēšanu liellopu audzēšanas sistēmās, lai samazinātu SEG un amonjaka izmešus. LLU kā augstākās izglītības iestāde projekta laikā iegūtos rezultātus izplatīs un iestrādās universitātes piedāvātajās studiju programmās, papildinot mācību materiālus ar projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem.

Projekta īstenošanā tiks piesaistītas šādas LLU fakultātes un institūti: Lauksaimniecības fakultāte, Augsnes un Augu zinātņu institūts, Dzīvnieku zinātņu institūts, Tehniskā fakultāte, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte.

Projektā ir paredzētas sešas darba paketes, kur katrā no tām piedalīsies uzdevumiem atbilstoša un kompetenta LLU struktūrvienība.

WP 1 Pētījumā iekļauto saimniecību uzraudzība un novērtēšana

WP 2 Padziļināta uzraudzība un izpēte

WP 3 Piesārņojuma mazināšanas prakse un paņēmieni

WP 4 Inovatīvu saimniekošanas sistēmu pārbaude praksē

WP 5 Projekta norises un rezultātu izplatīšana un ārējā komunikācija

WP 6 Projektu vadība

Projekta budžets

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas (LLU partnera daļa) ir EUR 210 000.00 (divi simti desmit tūkstoši euro, 00 centi), un tās tiek finansētas no Latvijas valsts budžeta.

Projkta mājaslapa: https://cccfarming.eu/

Projekta vadītājs
Diāna Ruska
Projekta atslēgvārdi
ražošanas efektivitāte, viedās liellopu audzēšanas sistēmas, SEG emisijas, amonjaka emisijas
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 05/12/2019