Pārlekt uz galveno saturu

Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai

vpp
Projekta numurs
VPP LETONIKA 2021/4-0002
Struktūrvienības kods
VP45

Projektā tiks izmantota inovatīva starpdisciplinārā un koprades pieeja, lietojot kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu triangulāciju jaunu zināšanu radīšanā. Pētījums sniegs datos balstītu analīzi, aplūkojot demogrāfijas un migrācijas procesos, to tiesiskos un efektīvas vadības aspektus. Tāpat tiks akcentēta remigrācija un diasporas sadarbības tīkli, kā arī talantīgu speciālistu migrācija un to ietekme uz cilvēkkapitālu. Tiks analizēti iekļaujošas sabiedrības jautājumi dažāda līmeņa teritorijās, jauniebraucēju integrācija izglītībā un integrācija sabiedrībā caur reliģiskām kopienām. Projekta rezultāti sniegs izvērstu analīzi par demogrāfijas un migrācijas procesiem, akcentējot sabiedrības ilgtspēju un iekļaujošu attīstību. Izvērtējot mūsdienu demogrāfisko un migrācijas procesu daudzveidību, tiks piedāvāti pētniecībā balstīti ilgtspējīgas rīcībpolitikas risinājumi demogrāfijas un migrācijas jautājumos. Iegūtie rezultāti sekmēs iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstību Latvijā.


Projekta iesniedzējs:Latvijas Universitāte

Projekta partneri: Latvijas Lauksaimniecības unoversitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Sadarbības partneri
Latijas Universitāte
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un risinājumus demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektā analizēs demogrāfijas un migrācijas procesus, vērtēs tiesiskos aspektus, efektīvu vadību, remigrāciju, diasporas sadarbības tīklus, speciālistu migrāciju, jaunatbraucēju integrāciju un sekmēs iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstību Latvijā.

Mk 07.07.2021. rīkojuma Nr. 475 6.3. apakšpunkta uzdevuma priekšmets ir mūsdienu demogrāfijas un migrācijas procesu izpēte. Šis uzdevums iekļauj šādus izpētes virzienus:

(a) mūsdienu demogrāfijas un migrācijas procesu analīze un to lokālie un starptautiskie tiesiskie aspekti, efektīva
vadība;

(b) reemigrācijas stimulēšana, talantīgu speciālistu migrācijas jautājumi, tostarp intelektuālā darbaspēka
aizplūšana, ieplūšana, noturēšana, kā arī diasporas sadarbības tīklu stiprināšana, tai skaitā kultūras, zinātnes,
augsto tehnoloģiju un radošo industriju sfērā;

(c) jaunatbraucēju integrācija un iekļaujoša sabiedrība.

Projekta budžets

Projekta kopējais budžets 641 000 EUR, t.sk. LLU - 60 000 EUR.

Projekta vadītājs
Zaiga Krišjāne (LU), Ženija Krūzmētra (LLU)
Pielikums Izmērs
Publicitāte_LBTU_01.12.2021.-31.10.2022. 134.65 KB
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 21/02/2022