Pārlekt uz galveno saturu

Doktora grādu ieguvis Jānis Gailis par skrejvaboļu pētniecību augu aizsardzībā

Attēla autors: No LLU arhīva

23. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātē (LF) promocijas darbu “Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos" aizstāvēja Jānis Gailis un ieguva lauksaimniecības zinātņu doktora grādu laukkopības apakšnozarē.

Promocijas darba mērķis ir noteikt kā un cik būtiski uz atšķirīgiem augsnes pamatapstrādes paņēmieniem un atšķirīgām laukaugu maiņas shēmām kviešu sējumos reaģē dažādi ar skrejvabolēm saistīti parametri: sugu sabiedrība, dinamiskais blīvums un sugu daudzveidība.

Jānis Gailis atklāj, ka augsnes apstrāde un laukaugu maiņa ir vieni no svarīgākajiem integrētās augu aizsardzības (IAA) elementiem laukkopībā. IAA ir praktisks instruments, kas būtiski ļauj samazināt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tajā pašā laikā saglabājot augstu kultūraugu ražību. Lai arī IAA pirmsākumi meklējami jau 20. gadsimta sākumā, un pirmā tās definīcija publicēta 1959. gadā, praksē tā līdz šim ieviesta samērā gausi un smagnēji. J. Gailis vēl piebilst, ka Latvijā, saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, IAA ieviešana saimniecībā ir obligāta kopš 2014. gada 1. janvāra, kas attiecas uz profesionālās augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kuri izmanto otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus vai kuri šīs klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai izmanto profesionālu augu aizsardzības līdzekļu lietotāju sniegtos pakalpojumus.

Promocijas darbā ir aprēķināta skrejvaboļu dominances struktūras un sugu daudzveidība, kā arī noteikts sugu populācijas dinamiskais blīvums atšķirīgi apsaimniekotajos parauglaukos un noteikts, cik būtiski minētos, ar skrejvabolēm saistītos, parametrus ietekmē atšķirīgie augsnes pamatapstrādes paņēmieni un ziemas kviešu priekšaugi. Savukārt promocijas darba noslēgumā ir izvirzītas skrejvaboļu sugas, ko potenciāli varētu izmantot kā IAA indikatorus, kā arī citi kā indikatori izmantojami parametri.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. habil. agr. Ināra Turka.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapā.

 

Pievienots 26/02/2018