Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu aizstāvējis Oskars Krišāns

Attēla autors: No LLU arhīva

29. decembrī attālināti atklātajā sēdē Oskars Krišāns aizstāvēja promocijas darbu par tēmu "Parastās egles (Picea abies (l.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē" un ieguva zinātņu doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnes nozarē.

Promocijas darba mērķis ir novērtēt sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmi uz vēja bojājumu iespējamību parastās egles mežaudzēs.

"Parastās egles nākotnes mežsaimnieciskā nozīme pēdējo desmitgažu laikā rietumu un centrālajā Eiropā ir pakāpeniski samazinājusies līdz ar klimata pārmaiņu izraisīto augšanas apstākļu pasliktināšanos. Prognozēts, ka eglei piemēroti augšanas apstākļi Eiropā saglabāsies tās ziemeļu daļā - boreālo un hemiboreālo mežu zonā. Tomēr arī šajās teritorijās nav izslēgta dabisko traucējumu negatīvā ietekme uz egļu nākotnes audzēm, un jau šobrīd ir vērojama vēja, patogēnu un dendrofāgo kukaiņu izraisītu bojājumu atkārtošanās biežuma un bojājumu apjoma palielināšanās, jo īpaši, vecākās audzēs ar bojātiem vai novājinātiem. Ņemot vērā egļu audžu augsto un līdz ar to ievērojamo lomu ekonomikā un oglekļa piesaistē, egles audzēšana Latvijā saglabās savu līdzšinējo nozīmi, ja mežsaimnieciskā prakse tiks pielāgota dabisko traucējumu negatīvo ietekmju prevencijai un iespējamo seku mazināšanai,” par promocijas darba tēmas aktualitāti atklāj jaunais zinātnieks O. Krišāns.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika raksturota parastās egles vēja noturība saistībā ar virszemes biomasas sadalījumu un sakņu-augsnes kamola dimensijas atšķirības mežaudzēs ar kūdras un minerālaugsnēm, raksturota koksnes strukturālā noturība ietekmējošu stumbra mizas bojājumu un sakņu trupes ietekme uz parastās egles vēja noturību, savukārt noslēgumā tika raksturota parastās egles mežaudžu saglabāšanās aprite cikla ietvaros.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons

Saskaņā ar vienošanos ar autoru promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast vietnē Crossref Metada Search.

Pievienots 30/12/2020