Pārlekt uz galveno saturu

Kristaps Makovskis aizstāv promocijas darbu

Attēla autors: No LLU arhīva

18. jūnijā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē promocijas darbu "Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā" aizstāvēja Kristaps Makovskis un ieguva zinātniskā doktora grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanu, ekonomisko atdevi, potenciāli pieejamās platības un iegūstamo biomasas apjomu neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā.

"Dabas resursu efektīva izmantošana ir viens no zemes ilgtspējīgas izmantošanas uzdevumiem un ir svarīgs pamats kopējai valsts un reģiona attīstībai. Ilgtspējīgi zemes izmantošanas principi uzskatāmi par zemes pārvaldības formu, kas saglabā augsnes dabisko auglību, ļauj ilgtermiņā ražot pārtiku, šķiedras un atjaunojamos dabas resursus, kur viens no svarīgākajiem principiem ir zemes racionāla izmantošana, kas maksimāli apmierina sabiedrības ekonomiskās, sociālās un vides prasības. Zemes izmantošanai ir jābūt racionālai, lai no tās iegūtu maksimālu labumu, tajā pašā laikā neveicinot tās kvalitātes pasliktināšanos. Palielinoties cilvēku skaitam, pieaug pieprasījums pēc pārtikas, tāpat kā pēc lētas un pieejamas enerģijas. Šo prasību apmierināšana ir novedusi pie klimata izmaiņām, kas nākotnē negatīvi ietekmēs sabiedrības un indivīdu dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. Līdz 21. gs. sākumam ekonomiskā izaugsme ir bijusi cieši saistīta ar fosilo resursu enerģijas izmantošanu. Resursu izmantošanas intensifikācija var novest pie nenovēršamām klimata pārmaiņām. Lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvās sekas, ir jāmeklē risinājumi fosilo resursu samazināšanai un atjaunojamo resursu palielināšanai," stāsta jaunais zinātnieks.

Promocijas darbā tika izpētīti gan teorētiskie aspekti par sabiedrības attīstības un koksnes biomasas izmantošanas atjaunojamās enerģijas ražošanas kopsakarību, gan vides un ekonomiskie aspekti, gan ātraudzīgo kokaugu stādījumu vēsturiskā attīstība, izvērtēti kārklu, apšu hibrīdu un baltalkšņa ātraudzīgo kokaugu stādījumi un ierīkošanas agrotehnoloģiskie kritēriji audzēšanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs, savukārt noslēgumā izanalizētas kārklu, apšu hibrīdu un baltalkšņa ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas ekonomiskā atdeve, potenciāli pieejamās platībās, tajās iegūstamo biomasas apjoms un ekonomiskā vērtība.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore, Prof. Dr. oec. Dina Popluga.

Promocijas darbam piešķirts DOI: 10.22616/lluthesis/2021.002

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla. Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Pievienots 19/06/2021