Pārlekt uz galveno saturu

Turpinās studijas ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības programmās

Aizvadītajā gadā LLU pirmo reizi uzņēma studentus bakalaura studiju programmās "Sustainable Agriculture" ("Ilgtspējīga lauksaimniecība") un "Sustainable Forestry" ("Ilgtspējīga mežsaimniecība"), kuru īstenošana notiek tikai angļu valodā. Tajās integrēti ilgtspējīgas saimniekošanas principi un bioekonomikas pieeja, kas ļauj topošajiem speciālistiem iegūt plašu un inovatīvu priekšstatu par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Pirmais studiju gads tuvojas noslēgumam, taču jauno studentu uzņemšana jau ir sākusies.

Programmu izstrādē piedalījušies mācībspēki no dažādām LLU fakultātēm, kā arī universitātes sadarbības partneri, Latvijas zinātnisko institūtu un ārvalstu augstskolu eksperti, kas ļauj tajās apvienot spēcīgas akadēmiskās zināšanas ar starptautisko pieredzi.

Lai gan primāri programmas paredzētas ārvalstu studentiem, tajās var studēt arī Latvijas studenti, kuriem ir atbilstošas angļu valodas zināšanas. Uzņemšana šajās studiju programmās norisinās, izmantojot ārvalstu studentu pieteikšanās platformu https://apply.llu.lv/. Savukārt studentiem no Latvijas ieteicams sazināties ar LLU Studiju centru (ukom@llu.lv).

Studiju programmas “Sustainable Forestry” direktors Edgars Dubrovskis stāsta, ka mežsaimniecības programma ir balstīta bioekonomikas pieejā un veidota no trim daļām – mežkopības, meža izmantošanas un kokapstrādes. Detalizēti katru no šīm specialitātēm apgūst studējošie citās LLU Meža fakultātes programmās, taču jaunajā programmā tās integrētas vienkopus.

“Trīs studiju gadu laikā radām studentiem izpratni par visu procesu, sākot no augsnes sagatavošanas jaunajam kociņam līdz pat koksnes apstrādei dažādiem nolūkiem. Sākotnēji dodam ievirzi meža apsaimniekošanā kopumā, dabaszinātnēs - lietišķajā fizikā un ķīmijā -, kā arī biznesa ekonomikā. Savukārt vēlāk iepazīstinām ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un meža kartēšanu, augsnes jautājumiem, meža produktivitāti, augu fizioloģiju, meža aizsardzību, daudzfunkcionālu meža apsaimniekošanu un citiem jautājumiem,” stāsta E. Dubrovskis.

Viņš skaidro, ka studiju procesā tiek skatīta ne tikai ekonomiskā saimniekošanas puse, bet arī ekoloģiskie aspekti un sabiedrības intereses. Turklāt padziļināti tiek gūts priekšstats par meža izstrādi, tehniku un tehnoloģijām.

“Mežsaimniecība jau sen vairs nav tikai rokas zāģis, zirgs vai lauksaimniecības traktors, ko izmanto meža vajadzībām, bet tajā ienākušas specifiskas, modernas tehnoloģijas. Tostarp arī tālizpēte un dronu izmantošana. Mežu var audzēt dažādiem mērķiem un nav tikai lielas dimensijas un noteikta koksne. Apstrādē aktuālas ir daudz mazākas dimensijas koki, bet toties no dabas daudzveidības viedokļa lielās dimensijas koki ir ļoti nepieciešami. Mežsaimniecības speciālistam ir jāsaprot, kādā vietā un kādiem mērķiem mēs strādājam un tam atbilstoši jāorganizē darbs. Šo izpratni cenšamies radīt caur dažādiem studiju kursiem, no kuriem gandrīz puse sastāv no praktiskajām apmācībām un pieredzes iegūšanas mežā,” skaidro E. Dubrovskis.

Savukārt studiju programmā “Sustainable Agriculture” mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas ar nelielu praktisko ievirzi, lai absolventi spētu sekmīgi darboties dažādos ar lauksaimniecību saistītos virzienos.

“Studējošajiem piedāvājam specializēties divos virzienos: ilgtspējīga augu produkcijas ražošana un ilgtspējīga dzīvnieku produkcijas ražošana. Studiju virzienā “Ilgtspējīga augu produkcijas ražošana” plānojam sagatavot teorētiski vispusīgi izglītotus speciālistus gan laukaugu, gan dārzaugu audzēšanas jomās, ietverot aktuālos jautājumus un zinātnes atziņas augsnes zinātnē, augsnes apstrādē, agroķīmijā, augu aizsardzībā, selekcijā un ģenētikā, augkopībā un dārzkopībā.  Turpretim studiju virzienā “Ilgtspējīga dzīvnieku produkcijas ražošana” sagatavosim speciālistus lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā un selekcijā, kvalitatīvas lopbarības sagatavošanā, dzīvnieku ēdināšanā, labturībā un lopkopības produktu ieguvē,” stāsta programmas direktore Gunita Bimšteine.

Abu studiju virzienu absolventiem spēs novērtēt attiecīgo nozares ražošanas tehnoloģiju materiāli tehnisko un ekonomisko atbilstību izvirzītajam mērķim, iegūtās produkcijas kvalitāti un tās ekoloģisko nozīmi, izmantot moderno informācijas tehnoloģiju iespējas, kā arī ir kompetenti novērtēt ražošanas procesu un apkārtējās vides vienotību ilgtspējīgā lauksaimniecības ražošanā.

G. Bimšteine skaidro, ka pēc studiju beigšanas absolventi būs kompetenti organizēt, vērtēt un analizēt procesus ilgtspējīgas augu vai dzīvnieku produkcijas ražošanā, pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošākās tehnoloģijas un/vai paņēmiena pielietošanu, veikt pētniecisko darbu, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju programmas "Sustainable Agriculture" un "Sustainable Forestry" izveidotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde" (8.2.1.0/18/A/007). Tā mērķis ir mazināt LLU studiju programmu fragmentāciju un izveidot četras jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, stiprinot resursu koplietošanu. Tā kopējais finansējums ir EUR 396 114,66, no kuriem EUR 336 697,46 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.

logo

 

Pievienots 06/06/2022