Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumu izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

29. augustā LLU Tehniskajā fakultātē promocijas darbu "Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai" aizstāvēja Aleksejs Gedzurs, kurš ieguva zinātnes doktora zinātnisko grādu vides inženierijas un enerģētikas nozarē.

Promocijas darba mērķis ir teorētiski un eksperimentāli pamatot asinhronā elektrodzinēja statora tinumu temperatūras noteikšanas metodi ar attālinātu elektrodzinēja rotācijas ātruma mērīšanu un izstrādāt algoritmu šīs metodes pielietošanai mazas jaudas asinhrono elektrodzinēju aizsardzībai pret pārkāršanu.

"Apmēram 58% no visas pasaulē saražotās elektroenerģijas patērē elektrodzinēji, apmēram 7% apgaismojumam un atlikušie 35% apkurei un citiem mērķiem. Galvenie elektrodzinēju veidi ir sinhronais elektrodzinējs, asinhronais elektrodzinējs un līdzstrāvas motors. Asinhronie elektrodzinēji ar jaudu mazāku par 3.5 kW sastāda 88% no elektrodzinēju kopskaita. Asinhronajiem elektrodzinējiem ir vienkārša konstrukcija un augsts drošums, tomēr to atteices intensitāte smagos darba vides apstākļos var būt 12% no elektrodzinēju kopskaita. Tādi ekspluatācijas apstākļi ir raksturīgi lauksaimniecības objektiem, kur asinhronie elektrodzinēji piedzen sūkņus, barības sagatavošanas iekārtas, ventilatorus, transportierus utt. Vairāki apkārtējās vides apstākļi, tādi kā putekļi, augsta temperatūra darba telpā, var izraisīt asinhronā elektrodzinēja pārkaršanu. Asinhronā elektrodzinēja statora tinumu izolācijas bojājums, pārkaršanas dēļ, var izraisīt elektrodzinēja atteici un būs nepieciešams remonts. Asinhronā elektrodzinēja atteice var apturēt ražošanas procesu, līdz ar to kopā ar tiešajām izmaksām par remontu, var būt ražošanas zaudējumi," savā promocijas darbā stāsta jaunais zinātnieks.

Lai sasniegtu izvirzīto promocijas darba mērķi, tika veikta asinhronā elektrodzinēja silšanas procesa, zudumu jaudas un siltumtehnisko parametru noteikšanas teorētisko analīze, izpētītas asinhrono elektrodzinēju statora tinumu temperatūras noteikšanas metodes, veikta ar nemainīgu slodzi ar dažādu rotora rotācijas frekvenci strādājošu asinhrono elektrodzinēju silšanas eksperimentālie pētījumi pie normāliem apstākļiem un pie dažādiem dzesēšanas traucējumiem, pilnveidots mazas jaudas asinhrono elektrodzinēju silšanas matemātisko modelis, apskatot to kā divu elementu ķermeni, izstrādāts statora tinumu temperatūras un rotora rotācijas frekvences izmaiņas aprakstošs matemātiskais modelis, matemātiskā modeļa pārbaude (verifikācija un validācija) – asinhrono elektrodzinēju silšanas modeļa simulācijas rezultātu salīdzināšana ar eksperimentāliem datiem, kā arī mazas jaudas asinhrono elektrodzinēju statora aizsardzības algoritma izveide un izstrādātas statora tinumu noteikšanas metodes tehniski ekonomiskais novērtējums lauksaimniecības produktu ražošanā, izmantoto asinhrono elektrodzinēju drošuma uzlabošanai un atteices mazināšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Aigars Laizāns (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2352-5921).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. Promocijas darba pilnteksta URL adrese mainīsies.

Pievienots 31/08/2022