Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē ziemas izlaidumos sveic jaunos nozares absolventus

Attēla autors: No LLU arhīva

No 20. janvāra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU  (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) norisinās ziemas izlaidumi, kuros diplomus izsniegs vairāku fakultāšu absolventiem. Kā pirmie augstākās izglītības diplomus saņem sagatavotie speciālisti no Tehniskās fakultātes un Vides un būvzinātņu fakultātes, savukārt pēc tam sekos Informācijas tehnoloģiju fakultātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Meža fakultātes absolventu sveikšana.

Arī ziemas izlaidumu laikā īpaši tiks izcelti izcilības jeb "sarkanā diploma" ieguvēji, kuri pierādījuši savas augstās darba spējas, disciplīnu un nopietno attieksmei pret studiju darbu. Janvārī izcilības diplomus saņems četri absolventi - Jana Gabrāne un Daniela Grigorjeva no Tehniskās fakultātes 1. līmeņa studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota), Krišjānis Kucins no Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība" un Alfebīns Ubaidulla Vadajs no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija / Sociology of Organizations and Public Administration".

Kā pirmie 20. janvārī plkst. 13.00 LBTU Sudraba zālē augstākās izglītības diplomus saņems Tehniskās fakultātes absolventi. Tajā diplomu saņems nepilna laika pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota) absolventi, kuri fakultātē ir īstenotā pedagoģijas studiju virziena pārstāvji.

Sagatavotajiem profesionālās izglītības skolotājiem pēc trīsarpus gadus ilgām studijām ir tiesības strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem. Šo studiju programmu bieži izvēlas kvalificēti kādas nozares speciālisti, kuri uzaicināti strādāt par skolotājiem profesionālās izglītības iestādēs un viņiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Tāpat 20. janvārī plkst. 15.00 LBTU Aulā ziemas izlaidumā sveiks Vides un būvzinātņu fakultātes pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas "Būvniecība", kuri studijas uzsāka pirms trīsarpus gadiem un iegūst būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Studiju laikā viņi ieguva zināšanas par jaunākajiem būvniecības materiāliem un būvniecības darbu tehnoloģijām, jaunu būvmateriālu izstrādāšanu un tehnoloģiju, ēku energoefektivitāti un ilgtspējīgu būvniecību, būvkonstrukciju projektēšanu un to drošību, būvdarbu vadīšanu.

Suminās arī profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība" absolventus, kuri iegūst profesionālā bakalaura grādu būvzinātnē un ēku būvinženiera kvalifikāciju. Absolvējot studiju programmu, studentiem ir iespēja strādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās.

Izlaidumā diplomi tika izsniegti arī akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" un  absolventiem, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu arhitektūrā un pilsētu plānošanā. Viņi ieguvuši zināšanas un prasmes, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā, tāpat spēj veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Šīs programmas absolventi aicināti turpināt iesākto studiju procesu profesionālā maģistra studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana", kur uzņemšana notiks no 23. līdz 29. janvārim. Vairāk informācijas universitātes mājaslapā.

Izlaidumā sveiks arī profesionālā maģistra studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" absolventus, kuri iegūst profesionālā maģistra grādu ainavu arhitektūrā vai profesionālā maģistra grāds ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Ainavu arhitekti ir augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto, risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā.

Informācijas tehnoloģiju fakultātes ārvalstu absolventus suminās 25. janvārī plkst. 14.00 LBTU Sudraba zālē. Augstākās izglītības diplomus saņems profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai / Information Technologies for Sustainable Development" absolventi, iegūstot profesionālā bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikāciju. Studiju laikā viņi apguvuši programmēšanas valodas, sistēmu modelēšanu, dažādas sarežģītības tīmekļa sistēmu veidošanu, datu bāzu veidošanu un izmantošanu, kļūstot par augstas kvalifikācijas speciālistiem programminženierijas jomās un ir gatavi profesionāli iekļauties programmatūras izstrādes projektos.

Ziemas izlaidumā universitāti absolvēs arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmu absolventi, kuri diplomus saņems 26. janvārī plkst. 14.00 LBTU Aulā. Diplomus saņems pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas "Komerczinības" (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota) absolventi, kuri ieguvuši komercdarbības speciālista kvalifikāciju. Studiju laikā ieguvuši pamatzināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus un savstarpējās tiesības un pienākumus.

Tāpat īpaši sveiks "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija / Sociology of Organizations and Public Administration" ārvalstu absolventu, kurš iegūst sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā. Viņš studiju laikā ieguvis zināšanas par sabiedrību, ekonomiku un politiku ir aktuālas visās dzīves jomās. 

Sveikti tiks arī akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" beidzēji ar iegūto sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Programmas absolventi ieguvuši zināšanas un prasmes pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, lai spētu risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos.

Fakultātes absolventu pulkam pievienosies arī profesionālā bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" jaunie speciālisti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Studiju laikā viņi ir ieguvuši kvalitatīvu profesionālo izglītību uzņēmumu un organizāciju vadībā, spēju noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem organizācijas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Diplomi tiks izsniegti arī profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" absolventiem. Viņi iegūst profesionālais maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā vai profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Pateicoties iegūtajai izglītībai, jaunajiem speciālistiem ir prasmes un zināšanas, lai kļūtu par augsta līmeņa starpdisciplināru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, pārvaldības sistēmas, ražošana un pārstrāde) tautsaimniecības nozaru uzņēmējdarbības un vadīšanas speciālistu ar augstākā līmeņa vadītāja kvalifikāciju.

Sumināti tiks arī profesionālā maģistra studiju programmas "Projektu vadība" absolventi, kuri ieguvuši profesionālā maģistra grāds projektu vadībā vai profesionālā maģistra grādu projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikāciju. Studiju laikā ieguvuši izpratni un zināšanas par projektu izstrādes, vadīšanas un vērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, informācijas tehnoloģiju izmantošanu projektu vadīšanā, kā arī projektu finanšu vadīšanu. 

Savukārt ziemas izlaidumu sēriju šogad noslēgs Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota) absolventi. Viņus suminās 17. februārī plkst. 16.00 LBTU Sudraba zālē.

Jaunie speciālisti saņems profesionālā maģistru darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija. Studiju procesā absolventi ir sagatavoti kā augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmām. 

Izlaidums universitātē ir svinīgs akts, kur vairāku studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem gala pārbaudījumiem un studiju noslēguma darba aizstāvēšanas saņem diplomu, tā pielikumu - dokumentālu apliecinājumu par augstākās izglītības iegūšanu. Izlaidumā absolventi tērpjas īpašās mantijās, kas ir atšķirīgas katrai fakultātei. Tāpat amata tērpus izmanto fakultāšu un universitātes vadība, suminot akadēmiskās vērtības, tradīcijas un paužot savu piederību LBTU saimei.

Jāatzīmē, ka 2023. gada izlaidumi turpināsies jūnijā, kad diplomus saņems visu LBTU īstenoto studiju programmu absolventi.

Pievienots 17/01/2023