Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā vērtē apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu sniegumu Latvijā

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš – LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē promocijas darbu "Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā / Performance Evaluation of Small and Medium-sized Enterprises in the Manufacturing Industry in Latvia" aizstāvēja Inta Kotāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9924-1394) un ieguva zinātniskā doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt apstrādes rūpniecības mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) snieguma novērtēšanas praksi un izstrādāt priekšlikumus apstrādes rūpniecības MVU snieguma novērtēšanas pilnveidošanai Latvijā.

"Ekonomikas analītiķi apstrādes rūpniecības nozarei parasti pievērš pastiprinātu uzmanību, jo līdzšinējie pētījumi apliecina, ka šī nozare pietiekami precīzi norāda uz ekonomikas kopējo stāvokli – nozares veiksmes vai neveiksmes liecina par procesiem, kas turpmāk notiks ar tautsaimniecību kopumā. Latvijā apstrādes rūpniecības uzņēmumi 2020. gadā veidoja 6,37% no tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopējā skaita, un 2020. gadā apstrādes rūpniecības īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā bija 12,5%. Apstrādes rūpniecībā tirgus sektora ekonomiski aktīvie MVU veido būtiski lielāko daļu no apstrādes rūpniecības tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopējā skaita. Oficiālā statistikas portāla dati liecina, ka 2020. gadā Latvijā bija 10 944 MVU, kas veidoja 99.48% no apstrādes rūpniecības tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopskaita. Apstrādes rūpniecības MVU pievienotā vērtība 2020. gadā Latvijā bija 60,81% no apstrādes rūpniecības kopējās pievienotās vērtības. Tādējādi Latvijā apstrādes rūpniecības MVU veido lielāko īpatsvaru no tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita, un apstrādes rūpniecības MVU pievienotajai vērtībai ir lielākais īpatsvars apstrādes rūpniecības kopējā pievienotajā vērtībā," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika veikti vairāki uzdevumi - izpētīts uzņēmuma snieguma termins un snieguma kategoriju veidojošie elementi, analizēti uzņēmuma snieguma mērīšanas un vadīšanas ietvari, raksturota uzņēmuma snieguma mērīšana, finanšu un nefinanšu rādītāju koncepts, izvērtēti MVU darbības īpatnības un sniegumu noteicošie faktori, novērtēta to ietekme uz MVU snieguma mērīšanu, vadīšanu un izstrādāts MVU snieguma mērīšanas un vadīšanas konceptuālais ietvars, tāpat tika raksturota apstrādes rūpniecības darbība, identificēti apstrādes rūpniecības nozares darbību reglamentējošie galvenie normatīvie un plānošanas dokumenti, novērtēta Latvijas apstrādes rūpniecības nozares darbība un tās attīstību ietekmējošos faktori, kā arī noslēgumā tika izstrādāta Latvijas apstrādes rūpniecības MVU snieguma novērtēšanas indeksa metodoloģija Latvijas apstrādes rūpniecības MVU snieguma novērtēšanas pilnveidošanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesore, Dr. oec. Iveta Mietule (https://orcid.org/0000-0001-7662-9866).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. 

Raksta fotogrāfija no promocijas darba. 

Pievienots 08/05/2023