Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā pēta kritisko domāšanu medicīniskās ķīmijas studijās

Attēla autors: No LLU arhīva

23. maijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) Tehniskajā fakultātē promocijas darbu "Kritiskā domāšana medicīniskās ķīmijas studijās / Critical thinking in medical chemistry studies" aizstāvēja Irina Kazuša (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7416-9771) un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir, izvērtējot kritiskās domāšanas būtību, izstrādāt medicīniskās ķīmijas kursa didaktisko modeli, un īstenot to ar kritiskās domāšanas principos balstītām metodēm.

"Promocijas darbs izstrādāts, pētot Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas specialitātes pirmā studiju gada studentu iespējas medicīniskās ķīmijas kursā sekmīgi apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, kas tālākajā perspektīvā pilnveidojamas pašizglītības ceļā turpmākās klīniskās karjeras laikā. Medicīniskās izglītības studiju programmā ķīmija ir viena no teorētiskajām disciplīnām, kas balstās vidusskolā iegūtajās zināšanās, prasmēs un kompetencēs. Vairāku gadu garumā pilnveidotajos studiju materiālos ķīmijas likumsakarības pamatotas ar topošiem ārstiem aktuāliem piemēriem, kas motivē studentus medicīniskajās problēmās saskatīt arī konkrētus ķīmiskos procesus, to cēloņus un sekas. Savukārt cēloņu un seku analīzē pilnveidojas informācijas izvērtēšanas prasmes, kas ir neatņemama mūsdienu kompetence un kritiskās domāšanas pamats. Lai arī apgūstamā informācija ir plaša, bet studiju kursi ne vienmēr ir secīgi un savstarpēji saistīti, studentiem jāpārliecinās par fundamentālo dabas parādību integritāti. Optimāls risinājums šajā situācijā ir medicīniskās ķīmijas kursa didaktiskais modelis, kurā harmoniski viens otru papildina studiju saturs un studiju metodes - tas ir medicīniskās ķīmijas kursa saturs un kritiskās domāšanas principos balstītas metodes. Studentu kritiskās domāšanas elementārās prasmes efektīvi pilnveidojamas, kā kontekstu izmantojot medicīniskās ķīmijas kursa saturu. Savukārt, studējot medicīniskās ķīmijas kursu, optimālākās ir kritiskās domāšanas metodes (informācijas analīze un interpretācija, problēmuzdevumu risināšana, grafiskie informācijas sistematizēšanas varianti, diskusijas un pašnovērtējums)," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece I. Kazuša.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veikti vairāki uzdevumi - izvērtēta psiholoģiskā un pedagoģiskā literatūra, identificējot galvenās kritiskās domāšanas pamatnostādnes augstākajā izglītībā un pamatojot kritiskās domāšanas būtību medicīniskās ķīmijas studijām, pamatoti studējošajiem pirmajā studiju gadā aktuālie kritiskās domāšanas principi, kas īstenojami medicīniskās ķīmijas kursā, balstoties uz sistēmiskuma, kritiskā konstruktīvisma un kognitīvisma idejām, kā arī humānistisko un studentcentrēto pieeju, izveidots kritiskās domāšanas principos balstīto medicīniskās ķīmijas kursa didaktiskais modelis un pārbaudīta tā lietderība praksē, izvērtējot un analizējot darba metodes atbilstoši sekmības līmenim, kā arī atsauksmēm studentu anketās, pamatotas un īstenotas kritiskās domāšanas principos balstītās metodes saskaņā ar studentu zināšanu un prasmju līmeņiem dažādās studiju situācijās, izstrādāti kritēriji un rādītāji pārbaudes darbu vērtēšanai medicīniskās ķīmijas studijās, kā arī noslēgumā tika apkopoti un statistiski izvērtēti empīriskā pētījumā iegūtie rezultāti, aprakstot konstatētās likumsakarības vai vērā ņemamās īpatnības.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., prof. Baiba Briede (ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8455-4040).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. 

Pievienots 24/05/2023