Pārlekt uz galveno saturu

Veic agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējumu uz lauksaimniecības noteces kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

31. augustā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē promocijas darbu "Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti" aizstāvēja Ieva Siksnāne (https://orcid.org/0009-0005-4294-424X) un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktore inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir novērtēt agrohidroloģisko faktoru ietekmi uz lauksaimniecības noteces kvalitatīvajiem rādītājiem Latvijā.

"Ūdens resursus izmanto dažādu tautsaimniecības nozaru darbības nodrošināšanai. Nozīmīgākās nozares, kas patērē virszemes un pazemes ūdeņus, Latvijā ir komunālie pakalpojumi (aptuveni 45%), lauksaimniecība (aptuveni 25%) un rūpniecība (aptuveni 20%). Būtiska slodze uz iekšzemes ūdeņiem ir piesārņojums ar augu barības vielām (biogēnajiem elementiem), kuru galvenie avoti ir rūpniecības un komunālie notekūdeņi, kā arī lauksaimniecības notece. Latvija atrodas Baltijas jūra piekrastē, kas ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē (Baltic Sea 2021). Saskaņā ar HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu un Eiropas Ekonomikas Kopienas 2019. gada ziņojumu, lauksaimniecība (lauksaimnieciskas izcelsmes nitrātu - slāpeklis) ir galvenais virszemes ūdeņu izkliedētā (difūzā) piesārņojuma avots, kas galvenokārt saistīts ar paaugstinātām augu barības vielu un ķīmisko vielu emisijām. Baltijas jūrā ar upju noteci nonāk aptuveni 78% no visa slāpekļa un 95% no visa fosfora piesārņojuma," skaidro jaunā zinātniece.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti dabisko un antropogēno faktori, kas ietekmē augu barības vielu zudumus, raksturota nozīmīgākā dabisko faktoru ietekme uz slāpekļa un fosfora savienojumu izskalošanos lauksaimniecības noteču pētījuma teritorijās Latvijā drenu lauka, mazā sateces baseina un upes līmenī, raksturota nozīmīgākā antropogēno faktoru ietekme uz slāpekļa un fosfora savienojumu izskalošanos lauksaimniecības noteču pētījuma teritorijās Latvijā drenu lauka un upes līmenī, kā arī novērtēta dabisko un antropogēno faktoru savstarpējās saistības ietekme uz slāpekļa un fosfora savienojumu izskalošanos upes izpētes līmenī.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: LBTU profesors, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (https://orcid.org/0000-0002-0807-2741). 

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Promocijas darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2023.008

 

Pievienots 01/09/2023