Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā pēta urbānās lauksaimniecības konceptu, potenciālu un attīstības perspektīvas Latvijā

Attēla autors: No LLU arhīva

3. novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā / The concept, potential and development perspectives of urban agriculture in Latvia" aizstāvēja Madara Dobele un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis, izpētot urbānās lauksaimniecības veidus un starptautisko pētniecisko pieredzi, noteikt attīstību ietekmējošos aspektus un prakses potenciālu Latvijā.

"Lauksaimniecība ir primārā sektora nozare, kas ne tikai nodrošina sabiedrības pamatvajadzības – pārtiku, bet arī attīsta dabas un pārtikas sistēmu vērtības izpratni. Kaut gan lauksaimniecības prakse ir klātesoša pilsētu plānošanā un attīstībā jau kopš to veidošanās sākuma, lauksaimniecības loma un aspekti pilsētvidē ir mainījušies dažādu tehnoloģisku, sociālu un ekonomisku faktoru ietekmē. 21. gadsimtā urbānā lauksaimniecība atjauno un dažādo prakses pieejas atbilstoši pilsētu reģenerācijas, klimata pārmaiņu risku, ilgtspējīgas attīstības un resursu patēriņa balansa problemātikas kontekstam. Urbanizāciju raksturo vairāki aspekti, kā zemes resursu pieejamības un augstu izmaksu problemātika pilsētās, sociālā stratifikācija, vides dažādošanas aktualitāte. Tie ir urbāno lauksaimniecību tieši ietekmējošie faktori, tādējādi veicinot inovatīvas un plašas pārtikas audzēšanas pieeju variācijas. Urbānā lauksaimniecība iegūst arvien lielāku aktualitāti un izpausmes ne tikai kā pārtikas primāro nepieciešamību nodrošināšanas prakse, bet arī kā sociāls un dzīvesveida trends un pilsētas ekosistēmas uzlabošanas instruments. Urbānās lauksaimniecības dažādās pieejas nodrošina iespēju realizēt atšķirīgas funkcijas un formas, sākot no produktu audzēšanas mājsaimniecības pašpatēriņam, līdz pat kopienas dārzu izveidei un komercdarbības prakseiPasaules pieredzē urbānā lauksaimniecība attīstās atšķirīgos virzienos, ko ietekmē ekonomiskie, sociālie, politiskie u.c. aspekti. Tās vērtības apzināšanās un novērtēšana pieaug gan sabiedrības, gan pašvaldības un valsts līmenī. Tomēr urbānās lauksaimniecības prakses funkciju, pieeju un mērķu variācijas ir noteikušas būtiskas atšķirības ne tikai prakses konceptualizācijā, bet arī aspektu identifikācijā un analīzē, tādējādi ne tikai sarežģījot dažādu valstu pieredzes salīdzināšanu, bet, vienotas izpratnes trūkuma dēļ, ne reti pētījumos iegūtos rezultātus veidojot situatīvus un konkrētai gadījuma analīzei pielāgotus. Turklāt Latvijā līdz šim pētījumi par urbānās lauksaimniecības tendencēm un aspektiem ir veikti maz," promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece M. Dobele.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika izpētīti un apkopoti urbānās lauksaimniecības zinātniski teorētiskās pamatnostādnes, konceptualizācija, attīstība un noteikta urbānās lauksaimniecības loma ilgtspējīgā attīstībā, apkopoti un noteikti urbāno lauksaimniecību ietekmējošo starptautisko un nacionālo tiesiskie regulējumi Latvijā, identificēti un analizēti urbāno lauksaimniecību Latvijā ietekmējošie faktori un funkciju potenciāls, kā arī tika raksturota urbānās lauksaimniecības Latvijā pieredze un noteiktas attīstības perspektīvas.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7206-7608).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2023.010&from_ui=yes

Pievienots 03/11/2023