Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par pašnodarbinātības sociāli ekonomiskiem aspektiem

Attēla autors: No LLU arhīva

3. novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti / Socio-economic aspects of selfemployment" aizstāvēja Aļona Irmeja, iegūstot zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir izanalizēt pašnodarbinātības sociāli ekonomisko vidi ietekmējošos faktorus, lai izstrādātu un izvērtētu scenārijus, kas veicinātu pašnodarbinātības attīstību Latvijā.

Kā stāsta jaunā zinātniece A. Irmeja: "Nodarbinātība ir viens no svarīgākajiem tautsaimniecības attīstības un valsts ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, tādēļ nodarbinātības politika ir neatņemama valsts un reģiona sociālās un ekonomiskās politikas sastāvdaļa. Pašnodarbinātība ir svarīgs un nepieciešams nodarbinātības veids, kuru Latvijā un citās ES dalībvalstīs plaši izmanto, lai uzsāktu uzņēmējdarbību un iekļautos darba tirgū. Pašnodarbinātība ir izplatīta visās ES dalībvalstīs. Eurostat dati parāda, ka 2021. gadā ES-27 dalībvalstīs bija reģistrēti 25.2 miljoni pašnodarbināto personu, kas ir 13.05% no visiem nodarbinātajiem (192.9 miljoni). 2021. gadā vislielākais pašnodarbināto personu īpatsvars nodarbināto vidū bija Grieķijā (27.8%), Itālijā (19.6%) un Polijā (18.1%). Savukārt vismazākais īpatsvars bija Dānijā (7.7%), Vācijā (7.6%) un Luksemburgā (8.3%). Latvijā pašnodarbināto personu īpatsvars nodarbināto vidū tuvojas ES dalībvalstu īpatsvaram, sasniedzot 12.2%. Mūsdienās arvien lielāku popularitāti darba ņēmēju un darba devēju vidū gūst elastīgas nodarbinātības formas, tai skaitā arī pašnodarbinātība, kurai ir vairākas priekšrocības. Tā sniedz lielāku rīcības brīvību un personīgo neatkarību, rada iespējas iekļūt un/vai palikt darba tirgū un gūt papildu ienākumus līdzās pamatdarbam."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika raksturota pašnodarbinātība kā uzņēmējdarbības veids ekonomisko zinātņu teoriju skatījumā, izvērtēts pašnodarbināto personu tiesiskais regulējums, noskaidrojot problemātiskos aspektus, izpētītas pašnodarbinātības attīstības tendences Latvijā un ES dalībvalstīs, analizēta pašnodarbināto personu grāmatvedības un nodokļu uzskaites kārtība un problemātiskie aspekti, noskaidroti pašnodarbinātības sociāli ekonomiskās vides veicinošie un bremzējošie faktori, kā arī  izstrādāti scenāriji un priekšlikumi  pašnodarbinātības sociāli ekonomiskās vides pilnveidošanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, vadošā pētniece Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2023.011&from_ui=yes

 

Pievienots 06/11/2023