Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošiem faktoriem eitrofos purvaiņos un kūdreņos

Attēla autors: No LBTU arhīva

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" promocijas darbu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos / Greenhouse gas emissions and affecting factors in forests with undrained and drained nutrient-rich organic soils" aizstāvēja Aldis Butlers (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3118-1716), iegūstot zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir r novērtēt eitrofu kūdreņu un purvaiņu augsnes un ekosistēmas kopējās siltumnīcefekta gāzu (CO2, CH4, N2O) emisijas.

Kā stāsta jaunais zinātnieks: "Pētījuma aktualitāti nosaka Parīzes nolīgums un saistīti starptautiski normatīvie akti, paredzot, ka pēc 2050. gada zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektoram jākompensē Latvijas kopējās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Organiskā meža augsne (Latvijā tipiski kūdras un kūdrainās augsnes) ir būtisks SEG emisiju avots Latvijas mērogā, un vieni no efektīvākajiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem ZIZIMM sektorā saistīti ar tās apsaimniekošanu. Tomēr joprojām trūkst zināšanu, lai novērtētu mežu ar dažādas auglības organisko augsni apsaimniekošanas scenāriju potenciālo ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Nacionālā SEG inventarizācijā hidromeliorētas organiskas augsnes (neatkarīgi no tās auglības) oglekļa dioksīda (CO2) emisiju aprēķināšanai tiek piemērots viens nacionālos pētījumos iegūts CO2 emisiju aprēķina faktors (EF). Savukārt, metāna (CH4) un dislāpekļa oksīda (N2O) emisiju aprēķināšanai tiek pielietots nacionālos apstākļos neverificēti EF, kas izstrādāti pētījumos mērenā klimata joslā. Pētījums īstenots, lai izstrādātu eitrofu kūdreņu un purvaiņu augsnes SEG EF un novērtētu meža ekosistēmas neto SEG emisijas. Iegūtās zināšanas pielietojamas nacionālās SEG inventarizācijas metodikas pilnveidošanā un klimata pārmaiņu mazinošo pasākumu plānošanā."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veikti vairāki pētnieciskie uzdevumi - izstrādāti koeficienti, kas raksturo oglekļa ienesi augsnē ar koku vainaga nobirām, koku sīksaknēm un zemsedzes veģetāciju eitrofos egļu (Picea abies (L.) H. Karst), bērzu (Betula spp.) un melnalkšņu (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) kūdreņos un purvaiņos, izstrādāti augsnes CO2, N2O un CH4 emisiju aprēķina faktori eitrofiem egļu, bērzu un melnalkšņu kūdreņiem un purvaiņiem, kā arī novērtētas eitrofu egles, bērzu un melnalkšņa kūdreņu un purvaiņu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://doi.org/10.22616/lbtuthesis/2023.013.

Pievienots 14/11/2023