Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izstrādā teritorijas attīstības plānošanas modeli ģeogrāfisko informācijas sistēmu videi

Attēla autors: No LBTU arhīva

29. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultātē (MVZF) promocijas darbu "Teritorijas attīstības plānošanas modelis ģeogrāfisko informācijas sistēmu videi / Territorial development planning model for geographical information systems environment" aizstāvēja Vita Celmiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3073-6022) un ieguva zinātnes doktora grādu inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas modeli ģeogrāfisko informācijas sistēmu videi.

"Teritorijas attīstības plānošana Latvijas Republikā sākās no 1991. gada, kad Latvijas Republika atguva savu neatkarību. Šajā laikā mainījās ne tikai politiskā, bet arī saimnieciskā darbība. Kā viens no priekšnosacījumiem teritorijas attīstības plānošanas sistēmas attīstībai bija arī tas, ka pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas mainījās ne tikai ekonomiskās attiecības un ienāca ārvalstu investīcijas, bet mainījās arī īpašumu struktūra. Izveidojās nepieciešamība mainīt valsts pārvaldi, veikt izmaiņas valsts attīstības stratēģijā un plānošanā. Līdz 1991. gadam bija izvērsta plānošana pa nozarēm, bet, mainot valsts pārvaldi uz demokrātisku valsts pārvaldi un veidojot tirgus ekonomiku, mainījās arī plānošanas uzdevumi un mērķi, par galveno jautājumu izvirzot ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.  Šobrīd Latvijā teritorijas attīstības plānošana ir iedalīta 3 līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī. Laika posmā līdz 2020. gada beigām Latvijas teritorija tika iedalīta 119 teritoriālās vienībās – 9 republikas pilsētās un 110 novados, un katrai teritoriālajai vienībai bija jāizstrādā vietējā plānošanas līmeņa dokumenti: Vietējās pašvaldības attīstības stratēģija; Vietējās pašvaldības attīstības programma; Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums; un pēc nepieciešamības varēja izstrādāt Lokālplānojumus, Detālplānojumus un Tematiskos plānojumus. Saskaņā ar 2020. gada 10. jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijas teritorija no 2021. gada tiek iedalīta 43 teritoriālajās vienībās – 36 novados un 10 valstspilsētās, no kurām 3 valstspilsētas ir iekļautas novadu sastāvā. Veidojot jaunās teritoriālās vienības (novadus), lielākoties esošo teritoriālo vienību (novadu) robežas tika saglabātas nemainīgas. Tomēr ir 2 teritoriālās vienības (Aglonas novads un Inčukalna novads), kuras tika mainītas, tās sadalot un pievienojot divu novadu teritorijām," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece V. Celmiņa.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darba autore veica vairākus uzdevumus - izpētīja teritorijas attīstības plānošanas sistēmu Latvijā, analizēja spēkā esošo teritorijas plānojumu grafiskās daļas un to izstrādei lietotos ģeotelpiskos datus, analizēja ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un ģeotelpisko datu ieguves avotus, analizēja ģeogrāfisko informācijas sistēmu un ģeotelpisko datu lietojumu pašvaldībās, kā arī izstrādāja teritorijas attīstības plānošanas modeli ģeogrāfisko informācijas sistēmu videi.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU profesore, Dr.oec. Vivita Puķīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9210-0337).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts un kopsavilkuma pilnais teksts pieejami bibliotēkas repozitorijā tikai universitātes (LBTU) tīklā.

Pievienots 29/12/2023