Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par hidrogenētas augu eļļas izmantošanu dīzeļmotoros

Attēla autors: No LLU arhīva

3. janvārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē (LBTU IITF) promocijas darbu "Hidrogenētas augu eļļas izmantošana dīzeļmotoros / Hydrotreated vegetable oil application in diesel engines" aizstāvēja Kristaps Sondors, iegūstot zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir teorētiski un eksperimentāli novērtēt hidrogenētās augu eļļas izmantošanas iespējas dīzeļmotoros, tādējādi radot iespēju veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu Latvijā un pasaulē.

"Tā kā transports rada 25% no ES SEG emisijām, viena no astoņām "Eiropas Zaļā kursa" politikas jomām ir ilgtspējīga un vieda mobilitāte. Tas nozīmē, ka visiem transporta veidiem būs jākļūst ilgtspējīgākiem, tādējādi veicinot SEG emisiju samazināšanu. Tā kā mobilitāte izraisa ne tikai SEG emisijas, bet arī gaisa, trokšņa un ūdens piesārņojumu, transporta nozare ir saistīta arī ar citām zaļā kursa politikas jomām – tīru enerģētiku, piesārņojuma samazināšanu, rīcību klimata jomā, bet attiecībā uz biodegvielām aktuālas ir arī ilgtspējīgas ražošanas, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas faktori. Zaļais kurss aicina par 90% samazināt transporta radītās SEG emisijas un tādējādi līdz 2050. gadam ES kļūt par klimatneitrālu ekonomiku, vienlaikus cenšoties sasniegt nulles piesārņojuma mērķi," promocijas darbā stāsta jaunais zinātnieks.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika analizēti līdz šim veiktie pētījumi hidrogenētas augu eļļas ražošanā, izmantošanā un ietekmē uz motoru un spēkratu ekspluatācijas parametriem, izstrādāta ar hidrogenētu augu eļļu darbināmu spēkratu izmēģinājumu metodika, eksperimentāli izpētītas un novērtētas hidrogenētas augu eļļas izmantošanas iespējas un motoru ekspluatācijas parametri dažāda tipa spēkratos, veikta matemātiskā modelēšana ar dīzeļmotoriem darbināmu spēkratu ekspluatācijas parametru noteikšanai, izmantojot dažādas degvielas un to maisījumus, noteikta modeļa efektivitāte, kā arī novērtēts hidrogenētas augu eļļas izmantošanas ekonomiskais un ekoloģiskais lietderīgums.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: LBTU profesors, Dr.sc.ing. Ilmārs Dukulis (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5435-1760).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Pievienots 03/01/2024