Pārlekt uz galveno saturu

Noslēdzies projekts par pāreju uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli

Attēla autors: No LLU arhīva

Studijas doktorantūrā sniedz ieguldījumu ne tikai profesionālajā attīstībā, bet piedāvā iespēju iegūt padziļinātas zināšanas izvēlētajā nozarē, kā arī iesaistīties pētniecībā un sniegt savu ieguldījumu zinātnes attīstībā. Lai veicinātu talantīgu doktorantu piesaisti, vairāk nekā divus gadus norisinājās projekta "LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli" īstenošana, kurā tika atbalstīti 44 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti trīs dažādās zinātnes nozarēs - inženierzinātnēs un tehnoloģijās, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, kā arī sociālajās zinātnes. Projektā iesaistījās arī sadarbības partneri no APP "Agroresursu un ekonomikas institūts", APP "Dārzkopības institūts" un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava".

Projekta mērķis bija palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību gan akadēmiskajā, gan zinātniskajā darbā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, kā arī iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, universitāte veica vairākus nozīmīgus uzdevumus. Tā iesaistīja doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā LBTU vai sadarbības partnera organizācijās, piesaistīja doktorantu arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināja citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā. Papildus uz pieciem mēnešiem tika piesaistīts ārvalstu akadēmiskais personāls kā mācībspēki, kuri prioritāri fokusējās uz doktora studiju programmu īstenošanu un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi LBTU.

Projekta vadītāja Natālija Sergejeva stāsta: "Projekta darbības laikā 33 doktoranti tika nodarbināti LBTU, bet pārējie darbojās pie kāda no mūsu sadarbības partneriem – trīs APP "Agroresursu un ekonomikas institūts", četri APP "Dārzkopības institūts" un četri Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"."

Izvērtējot projektā paveikto, visvairāk iesaistīto doktorantu skaits bija lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs – 22, savukārt 11 doktoranti bija gan inženierzinātnēs un tehnoloģijās, gan sociālajās zinātnēs.

N. Sergejeva papildina, ka projekta realizēšanas gaitā 16 doktoranti aizstāvēja savus promocijas darbus un 12 no tiem tika ievēlēti kā akadēmiskais personāls LBTU.

Izstrādātajos promocijas darbos tika apskatītas tādas tēmas, kā, piemēram, pārtikas produktu izstrāde no augu un dzīvnieku valsts izejvielām cilvēkiem ar īpašas diētas nepieciešamību, agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti, mātes piena sastāvs, sūkalu pārstrāde, augu barības elementu reciklācijas izpēte enerģētiskajos zālaugos, laktobionskābes ieguves biotehnoloģiskiem risinājumiem, gaistošajiem un bioloģiski aktīvie savienojumi kafijā, kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas, tirdzniecības plūsmas Latvijas importa atkarības mazināšanai, rezistentā Escherichia coli izplatība cūku vidū un tā mazināšanas iespējas, ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa daudzveidība Latvijā un atveseļošanās iespējas, ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu, urbānās lauksaimniecības konceptu, potenciālu un attīstības perspektīvas Latvijā, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktorie eitrofos purvaiņos un kūdreņos.

Projekta laikā tika piesaistīti pieci ārvalstu pasniedzēji, kuri izstrādāja trīs jaunus studiju kursus doktorantiem, kā arī papildināja vienu esošo studiju kursu. Pētniece no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Lauksaimniecības un vides zinātņu institūta Anne Poder sadarbībā ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) kolēģiem izstrādāja studiju kursu "Uzņēmējdarbība un inovācijas vadīšana / Entrepreneurship and Innovation Management", Bari Aldi Moro (Itālija) Datorzinātņu katedras docents Paolo Mignone un Ekonomikas un finanšu katedras docents Domenico Redavid sadarbībā ar Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti (IITF) izveidoja studiju kursu "Ievads datu zinātnē / Introduction to Data Science", viespētnieks no Bernes Universitātes (Šveice) Ģeogrāfijas institūta David Lee Ellison ar Meža un vides zinātņu fakultāti (MVZF) izstrādāja studiju kursu "Meža ekosistēmu pārvaldības nākotne jauno ES politiku kontekstā / Future of forest ecosystem management in context of new EU policies" un Minho Universitātes (Portugāle) Būvniecības katedras profesors un Strukturālo kompozītmateriālu grupas koordinators Joaquim A.O. Barros papildināja studiju kursa "Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas / Cement composites and composite structures" daļu "Kompozītu struktūru nelineārā analīze / Nonlinear analysis of composite structures".

Jāatzīmē, ka projekta laikā darbojas ar rektora rīkojumu apstiprināta ekspertu komisija, kuras sastāvā tika iekļauti visu doktora studiju programmu īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvji, tai skaitā projekta sadarbības partneru pārstāvji, sadarbības augstskolu (DU un LiepU) pārstāvji un studentu pārstāvošās organizācijas pārstāvis. Komisijas locekļi veica doktorantu pieteikumu izvērtēšanu, izskatīja jautājumu par granta saņemšanas perioda pagarināšanu, apstiprināja doktorantu atskaites un starpatskaites, veica doktorantu padarītā doktorantūras granta saņemšanas periodā atestāciju. Kopumā projekta darbības laikā notika 12 ekspertu komisijas sēdes, no tām septiņas attālināti un piecas klātienē. 

Savukārt 2023. gada 19. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 811 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi", kas nosaka kārtību kādā tiek sniegts atbalsts doktorantiem nākamajā periodā.

ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/001 "LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli". Projekta kopējais finansējums: 1 032 439,00 EUR, tai skaitā: ESF finansējums (85%) – 877 573,15 EUR un valsts budžeta finansējums (15%) – 154 865,85 EUR. Tā realizēšana notika no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. novembrim.

Logo

 

Pievienots 18/01/2024