Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par institucionāliem risinājumiem Latvijas zivju pārstrādes nozares attīstībai

Attēla autors: No LLU arhīva

15. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Institucionālie risinājumi Latvijas zivju pārstrādes nozares attīstības atbloķēšanai / Institutional solutions to unlocking the growth of the Latvian fish processing" aizstāvēja Mihails Šilovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6222-987X) un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir veikt kompleksu Latvijas zivju pārstrādes analīzi, lai zinātniski pamatotu nozares "zilo attīstību" (blue growth) veicinošus institucionālos risinājumus.

"Bloķēšanas efekta konceptu var uzskatīt par līdzsvara stāvokli, kas nav optimāls, par ko liecina stabilitātes rādītāji. Bloķēšana norāda uz ārējās ietekmes nepieciešamību ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai nozarē. Ekonomiskajā teorijā ir labi izpētīta valsts un tirgus mijiedarbība. Vispāratzīta ir atziņa, ka tirgus nepilnību novēršanā valstij var būt izšķiroša loma. Valsts un tirgus mijiedarbības principus ekonomikas jomā plaši pētījuši tādi ekonomiskās domas klasiķi un skolu dibinātāji kā Keinss (1936), Mizess (1949) u.c., un joprojām šie principi tiek apsvērti izaugsmes un attīstības veicināšanas kontekstā dažādās jomās. Valsts var nodrošināt labvēlīgu tirgus darbības vidi, kā arī iejaukties gadījumos, kad tirgus situācija uzskatāma par nevēlamu. Tirgus mehānisma kļūmes gadījumā efektīvas tirgus darbības nodrošināšanai valsts var sniegt nepieciešamo atbalstu. Bloķēšanas kontekstā nozarē ārējā ietekme var izpausties dažādās formās. Valsts var sniegt atbalstu subsīdiju, nodokļu atvieglojumu, 15 infrastruktūras attīstības veidā, kā arī kļūt par galveno pētījumu pasūtītāju, tādējādi sniedzot ieguldījumu inovatīvajā attīstībā. Tāpat valsts var ietekmēt tirgu, ieviešot standartus vai noteikumus, kas vērsti uz ilgtspējības un inovāciju veicināšanu nozarē. Visbeidzot, valsts var arī veicināt dažādu nozares dalībnieku, piemēram, uzņēmumu un universitāšu sadarbību zināšanu apmaiņas un jaunu tehnoloģiju attīstības veicināšanai. Ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā un tirgus nepilnību novēršanā plaši pētīta un dokumentēta ir ārējās ietekmes efektivitāte. Ir daudzi piemēri, kad valsts iniciatīvas palīdz nozarēm veiksmīgi izrauties no stagnācijas un panākt ilgtspējīgu izaugsmi. Šīs iniciatīvas demonstrē izšķirošu valsts lomu nozares izaugsmes un attīstības veicināšanā, valsts un tirgus mijiedarbības pozitīvo ietekmi," promocijas darbā stāsta jaunais zinātnieks M. Šilovs.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika veikti vairāki uzdevumi - izstrādāta kompleksu pieeja zivju pārstrādes nozares analīzei un attīstībai, izmantojot ekonomikas teoriju, identificēti Latvijas zivju pārstrādes attīstību veicinošie faktori institucionālās ekonomikas teorijas kontekstā, pamatojot, ka Latvijas zivju pārstrādei ir noturīgas vēsturiskās saites un kultūras nozīme, analizēta zivju pārstrādes vieta starptautiskajā tehnoloģiskajā darba dalīšanā un novērtēti nozares attīstību bloķējošie institucionālie elementi, kā arī izvērtēti iespējamie institucionālie risinājumi zivju pārstrādē Latvijā un aprēķināta to ietekme valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumos.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. oec. Irina Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8467-1949)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://doi.org/10.22616/lbtuthesis/2024.003 (https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2024.003&from_ui=yes)

Pievienots 15/03/2024